Умови публікації

 

УВАГА! НАДХОДЖЕННЯ СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ (У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ) З МЕТОЮ ЇЇ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОМАТИЧНО ОЗНАЧАЄ ЗГОДУ АВТОРА (АВТОРІВ) З УМОВАМИ Ліцензійного договору.

 УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ В  «НАУКОВИХ ЗАПИСКАХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»: CЕРІЯ “ПСИХОЛОГІЯ”»

 1. До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Стаття має бути оформлена згідно з  «Вимогами до статей».

 2. До редакції подається електронний варіант статті та заявки для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. У разі позитивного висновку до редакції надсилається копія квитанції та метадані до статті англійською мовою (250 слів) для розміщення в наукометричних базах. Всі матеріали надсилаються до редакції за допомогою сайту.

 3. Метадані – це розширена англомовна анотація англійською мовою обсягом від 250 до 750 слів. Структура метаданих повинна включати вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. 

 4. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку статті та здійснювати зовнішнє рецензування відповідно до положення про рецензування. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття може бути повернена на доопрацювання. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату. Рахунок сплачується по безготівковому рахунку у будь-якому відділені банку.

 5. Публікація статей здійснюється на платній основі. Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті, виходячи з розрахунку 50 грн за одну сторінку формату А4 (210х297 мм). Текст має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – по 2 см.  ОБСЯГ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ 9 СТОРІНОК.

 6. Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення по e-mail).

 7. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються тільки за наявності рецензії (рекомендації, направлення, відгуку) наукового керівника. Відомості про наукового керівника (рецензента) публікуються в журналі після тексту статті (П. І. Б., науковий ступінь, місце роботи, посада, місто).

 8. Одноосібні статті від авторів, які є докторами психологічних наук, публікуються безкоштовно, за умови, якщо обсяг статті не перевищує 10 сторінок, кожна додаткова сторінка коштує 50 грн. Цим авторам надається електронний примірник наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Психологія». Друкований примірник «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Психологія» надсилається за умови оплати його вартості у розмірі 120 грн.

 9. Статті, як правило, публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.

 10. Журнал із надрукованою статтею надсилається авторам поштою за зазначеною адресою у заявці або його можна отримати в редакції.

 11. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.

 12. Автор несе відповідальність за: оригінальність тексту статті (відсутність плагіату), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.

 13. Надсилаючи статтю, автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010р.

 14. Уся додаткова переписка з редакцією здійснюється за адресами: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua або anna.hilman@oa.edu.ua