№23/2013

Завантажити збірник одним файлом

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ РЕЛІГІЇ В ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ

Артерчук Т.О.

У статті проаналізовані такі основні принципи викладання предмету «релігія» у закладах загальної середньої освіти ФРН як конфесійність, добровільність, обов’язковість, професіоналізм та невтручання держави у зміст навчальної дисципліни. Автор спирається на проведене нею історико-педагогічне дослідження релігійного виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН у другій половині ХХ – на початку ХХІ сторіччя.

В статье рассмотрены такие основные принципы препода- вания предмета «религия» в учреждениях общего среднего об- разования ФРГ как конфессиональность, добровольность, обяза- тельность, профессионализм и невмешательство государства в содержание учебной дисциплины. Автор опирается на прове- денное ею историко-педагогическое исследование религиозного воспитания в учреждениях общего среднего образования ФРГ во второй половине ХХ – в начале ХХІ столетия.

The article deals with such basic principles of teaching the subject of «religion» in institutions of secondary education in Germany as a denominationalism, voluntary, commitment, professionalism and noninterference in the content of the discipline. The author relіеs on her historical-educational research of religious education in secondary education institutions of Germany in the second part of the ХХ – at the beginning of the ХХІ sentury.

Ключові слова: релігійне виховання школярів, принципи релі- гійного виховання, освіта у ФРН, конфесійний урок релігії.


ДУХОВНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Бадражан А.Г.

Стаття присвячена актуальній проблемі формування духо- вності студентської молоді. Проаналізовано актуальність про- блеми, сучасні проблеми молоді, соціально-психологічні аспекти формування особистості молодої людини, представлені плани подальших теоретичних та емпіричних досліджень.

Статья посвящена актуальной проблеме формирования ду- ховности студенческой молодежи. Проанализировано актуаль- ность проблемы, современные проблемы молодежи, социаль- но-психологические аспекты формирования личности молодого человека, представлены планы последующих теоретических и эмпирических исследований.

The article is devoted to the important problem of the formation of spirituality of students. Topicality of the problem, modern problems of young people, social and psychological aspects of forming of the personality of young people are analysed, the prospects for further subsequent theoretical and empirical research are presented.

Ключові слова: духовність, криза, студентська молодь, зріла особистість.


ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ

Голубєв В.Ю.

У статті розкрито тему важливості духовно-морального виховання молоді на засадах християнського віровчення через засоби масової інформації; проаналізовано сучасний стан його здійснення в інформаційному просторі Рівненщини та подано ре- комендації щодо напрямків роботи з метою поліпшення існуючої ситуації у даній сфері.

В статье раскрыта тема важности духовно-нравственного воспитания молодежи на принципах християнского вероучения через средства массовой информации; проанализировано нынеш- нее состояние его реализации в информационном пространстве Ровенщины и подано рекомендации относительно направлений работы с целью улучшения существующей ситуации в данной сфере.

In this article we discuss the importance of educating young people on spiritual and moral principles which are based on teaching of Christianity and how it is represented in the mass media; we analyze its current situation in informational space of Rivne region and give the recommendations how to improve today's situation in this sphere.

Ключові слова: духовно-моральне виховання, християнська мораль, засоби масової інформації, Рівненщина.


ДУХОВНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ

Горяна Л.Г.

У статті йдеться про шляхи профілактики адиктивної по- ведінки у молодіжному середовищі. Автор розкриває сутність виникнення поведінки, яка суперечить нормам суспільного жит- тя. Метою статті є звернення уваги педагогічних працівників різних категорій на духовно-ціннісне виховання молоді

В статье говорится о путях профилактики аддиктивного поведения в молодежной среде. Автор раскрывает сущность возникновения поведения, которая противоречит нормам обще- ственной жизни. Целью статьи является привлечение внимания педагогических работников различных категорий на духовно- ценностное воспитание молодежи.

The article deals with the ways of preventing addictive behavior among young people. The author reveals the essence of behavior that is contrary to the norms of society. The article aims to draw an attention of teachers of different categories to the spiritual and valuebased education of youth.

Ключові слова: адиктивна поведінка, девіантна поведінка, духовно-ціннісне виховання, наркозалежність.


ХРИСТИЯНСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ «МЕДИЧНА СЕСТРА» В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА США

Гусар Г. Й.

Стаття присвячена розгляду християнсько-психологічного аспекту становлення професії «медична сестра» в країнах Євро- пи та Сполучених Штатах Америки. Ця тема є актуальною для розвитку сестринської справи в Україні, яка з часу здобуття не- залежності взяла курс на відродження духовності, формування християнського світогляду і впровадження християнських прин- ципів в усіх сфери суспільної життєдіяльності, а також має на меті інтеграцію в європейський та світовий медичний простір.

В статье рассмотрен христианско-психологический аспект становления профессии «медицинская сестра» в странах Европы и США. Эта тема является актуальной для развития сестринско- го дела в Украине. После обретения независимости Украина взяла курс на возрождение духовности, формирование христианского мировоззрения и внедрения христианских принципов во всех сферах общественной жизнедеятельности, а также имеет целью инте- грацию в европейское и мировое медицинское пространство.

This article is dedicated to the issues of the Christian and psychological aspects of the formation of the profession of nurse inEurope and the United States of America. This topic is relevant for the development of nursing in Ukraine, as since independence of Ukraine has chosen to revive spirituality, and Christian faith formation, and implementation of Christian principles in all spheres of public life, and aims to integrate to the European and world medical community.

Ключові слова: медична сестра, пацієнт, етика, служіння, моральність, Флоренс Найтінгейл, Вірджинія Хендерсон, монас- тир, християнство.


ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ

Дяков І.В.

У статті висвітлюються окремі погляди Софії Русової на проблеми морального виховання на основі аналізу творчої спад- щини педагога.

В статье освещаются отдельные взгляды С.Русовой на проблемы нравственного воспитания на основе анализа твор- ческого наследия педагога.

The article focuses on some of S. Rusova’s views on the problems of moral development on the basis of analyses of the educator’s scientific works.

Ключові слова: мораль, моральність, моральне виховання, моральна поведінка, моральний досвід, родинне виховання, соці- альне виховання.


ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ» В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ

Жуковський В.М., Олішкевич С.В.

У статті проаналізовано поняття, мету, зміст, методи та засоби реалізації програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі. Розкрито актуальність її використання та географію поширення в школах США.

В статье проанализированы понятие, цели, содержание, методы и средства реализации программы «Воспитание характе- ра» в современной американской школе. Раскрыты актуальность ее использования и география распространения в школах США.

In this article the concept, purpose, contents, methods and means of the program «Character education» in modern American schools are analyzed. The importance and geography of its use in the schools of the USA is revealed.

Ключові слова: моральне виховання, програма «Виховання характеру», американська школа, засоби морального виховання.


ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОНФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У НІМЕЧЧИНІ В ЕПОХУ КАЙЗЕРСЬКОГО РЕЙХУ (1870-1914 роках)

Завальнюк А.Р.

У статті проаналізовано історичні передумови розвитку конфесійних навчальних закладів Німеччини в епоху Кайзерського рейху (1870–1914 роках), висвітлено зростання соціально-еконо- мічних протиріч у державі через стрімкий розвиток буржуазії та зубожіння населення, загальну емансипацію та секуляризацію суспільства, гостру міжпартійну та міжцерковну боротьбу за здійснення контролю над системою освіти країни.

тия конфессиональных учебных заведений Германии в эпоху Кайзерского рейха (1870–1914 гг.): рост социально-экономических противоречий в государстве из-за стремительного развития бур- жуазии и обнищания населения, общую эмансипацию и секуляриза- цию общества, острую межпартийную и межцерковную борьбу за право осуществления контроля над системой образования страны.

This article is devoted to the historical prerequisites of the development of the confessional educational institutions in Germany over the Kaiser period (1870-1914), namely the growth of the social and economic contradictions in the country due to the rapid development of the bourgeoisie and at the same time the poverty of the populace, general emancipation and secularization of the society, sharp struggle among parties and churches for implementation a control over the educational system of the country.

Ключові слова: конфесійні школи, міжконфесійні школи, вчи- телі, служителі церкви, католицька освіта, євангельська освіта, соціально-економічні протиріччя.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ХРИСТИЯНСЬКИХ КОЛЕДЖАХ США (НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ Н.-Л. ЦИНЦЕНДОРФА)

Завальнюк В.В.

У статті розглядаються організаційно-педагогічні та тео- ретико-методологічні засади функціонування християнських ко- леджів Н.-Л. Цинцендорфа на сучасному етапі в США, форми та методи впровадження християнського виховання у цих закладах.

В статье рассматривается организационно-педагогические и теоретико-методологические основы функционирования хрис- тианских колледжей Н.-Л. Цинцендорфа на современном этапе в США, формы и методы внедрения христианского воспитания в этих заведениях.

This article is devoted to the organizational and pedagogical, theoretical and methodological fundamentals of the N. L. Zinzendorf’s Christian schools in the USA at the present stage. Forms and methods of the introduction of the Christian upbringing in these institutions are investigated.

Ключові слова: школи Цинцендорфа, навчально-виховний процес, християнські школи, загальнохристиянські цінності, християнське виховання.