№29/2014

Завантажити збірник одним файлом

Антончук О. М.

У статті проаналізовано питання формування культури мови під час викладання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», охарактеризовано низку посібників із цієї дисципліни, запропоновано завдання для практичних занять.

In the article a forming process is analysed cultura of language on the subject «The Ukrainian Language of the Professional Domain», it gives overview of other textbooks related to the same course, dwells on the original view of the above-mentioned issue.

Ключові слова: культура мови, фахове мовлення, професійне спілкування.

Питання культури мови в посібниках із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»

Богуш А. М.

У статті з’ясовано сутність поняття «комунікативно-мовленнєвий супровід», його функції, визначено структуру феномену «комунікативно-мовленнєвий супровід підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти» подано характеристику комунікативно-мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів, схарактеризовано педагогічні умови та рівні сформованості україномовної компетенції майбутніх вихователів.

The article deals with the notion ‘communicative-speech accompaniment’, it`s functions to the future specialist of preschool education’. It describes the characteristic of communicative-speech activity of the future specialist of preschool education, pedagogical conditions and levels of the formed Ukrainian-speech competence of the future specialist of preschool education.

Ключові слова: супровід, комунікативно-мовленнєва компетенція, професійне мовлення, педагогічні умови.

Комунікативно-мовленнєвий супровід професійно спрямованого мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти

Демидчик Г. С., Собко В. О.

У статті розкрито можливості організації в початковому курсі української мови лінгвістичних спостережень за семантико-стилістичними властивостями прийменників із метою вдосконалити граматичний лад мовлення школярів.

The article describes possibilities of the organization of linguistic observations of semantic and stylistic properties of prepositions to improve the grammatical structure of pupils’ speech at the entry level of studying the Ukrainian language.

Ключові слова: лінгвістичні спостереження, прийменники, семантичні і стилістичні властивості прийменників, граматичний лад мовлення.

Організація лінгвістичних спостережень як шлях до удосконалення граматичного ладу мовлення

Дідук-Ступ’як Г. І.

У статті розкрито психологічні засади інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови у 5–9 класах; розглянуто ключові поняття дидактичної психології та їх роль у формуванні комунікативної компетентності школярів; обґрунтовано потребу дослідження психологічних явищ у підлітків 5–7 і 8–9 класів; проаналізовано психологічні проблеми різних підходів до вивчення мови; з’ясовано психологічні чинники підвищення рівня оволодіння українською мовою як рідною і як державною.

The psychological grounds of interaction of different types of approaches to the study of the Ukrainian language in the 5–9th forms have been analyzed in the article. The key notions of the didactic psychology and their role in the pupils’ communicative competence formation have been observed. The necessity of investigating psychological phenomena of the adolescents of 5–7th and 8–9th forms has been substantiated. Psychological problems of different approaches to language study have been analyzed. Psychological factors of the development of the language mastering level of Ukrainian as a mother tongue and state language have been determined.

Ключові слова: психологічні основи, інтеракція різнотипових підходів, комунікативна компетентність, вікові особливості школярів, оволодіння мовою, психологічні явища.

Психологічний вимір інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови як рідної і як державної

Дроздова І. П.

У статті досліджено актуальні проблеми методики аудиторних і позааудиторних занять із формування українського професійного мовлення майбутніх фахівців нефілологічного профілю. Окреслено пріоритетні напрями розвитку українськомовної освіти. Визначено перспективи лінгводидактичних досліджень українськомовного професійно орієнтованого спрямування.

This article explores the current problems of practical techniques and extracurricular classes on professional speech of Ukrainian specialists of future non-philological profile. Outlined priority areas of Ukrainian-education. Prospects linguodidactic research professional Ukrainian-oriented direction.

Ключові слова: форми організації навчання у вищій школі, професійне мовлення студентів, аудиторні і позааудиторні заняття, професійно орієнтоване спілкування, самостійна робота студентів, інноваційні форми навчання.

Актуальні проблеми методики аудиторних і позааудиторних занять із розвитку українського професійного мовлення студентів-нефілологів

Федорич Х. М.

У статті порушено проблему культури мовлення та формування орфографічної компетентності студентів. Проаналізовано принципи української орфографії, методи та прийоми навчання цього розділу мовознавчої науки. Охарактеризовано роботу зі словником як дієвий спосіб підвищення рівня грамотності студентства за умов систематичного використання відповідних вправ.

The article is devoted to the problem of speech culture and formation of orthographical competence of students. Principles of Ukrainian orthography, methods of teaching of this part of Language Studies are analyzed. The work with dictionary as an effective way of improving student literacy under conditions of systematic use of appropriate exercises is characterized.

Ключові слова: культура мовлення, орфографічна компетентність, орфограма, словник.

Робота зі словником як чинник формування орфографічної компетентності студента

Голуб Н. Б.

Автор наголошує на важливості навчального діалогу, з’ясовує особливості й переваги діалогізації процесу навчання української мови; пропонує шляхи запровадження такого підходу, визначає ключові позиції, а саме – принципи, методи, прийоми і засоби; пропонує перелік результативних показників на користь діалогізації.

Author stresses the importance of educational dialogue, clarifies the features and benefits of the learning process dialohizatsiyi Ukrainian language; offers ways to incorporate this approach and identifies key positions – namely, principles, methods, techniques and tools; provides a list of performance indicators for dialohizatsiyi.

Ключові слова: діалог, діалогізація процесу навчання, компетентнісний підхід, навчальний простір, методи, прийоми, мовленнєві жанри.

Діалогізація процесу навчання української мови учнів основної школи

Греб М. М.

У статті висвітлено психолого-педагогічні орієнтири оптимізації навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології і фразеології української мови з урахуванням особливостей освітньо-виховного процесу сучасного педагогічного вишу.

The article deals with psychological– pedagogical benchmarks of optimisation of educational-cognition and self-educational activity of future primary school teachers within the process of teaching lexicology and phraseology of Ukrainian language. Peciliarities of educational process at modern high educational establishments are taken into consideration.

Ключові слова: навчально-пізнавальна та самоосвітня діяльність майбутніх учителів початкової школи, самостійна робота, оптимізація навчального процесу, вивчення лексикології і фразеології української мови, інтеграція знань, навчальні мотиви.

Психолого-педагогічні орієнтири оптимізації навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології і фразеології української мови

Груба Т. Л.

Стаття присвячена проблемі мовленнєвої культури учнів профільної школи. Охарактеризовано основні аспекти культури мовлення, особливості роботи та формування вмінь і навичок із культури мовлення учнів старшої школи, представлено систему вправ для вдосконалення мовленнєвої комунікації старшокласників.

The article deals with the speech culture problem of profile school pupils. The main speech culture aspects, peculiarities of work and the formation of speech culture skills of senior pupils are characterized; a system of exercises for speech communication improvement is presented.

Ключові слова: культура мовлення, профільна школа, комунікативний аспект культури мовлення, точність мовлення, доречність мовлення.

Особливості формування культури мовлення учнів профільної школи

Івахненко Т. П.

У статті проаналізовано місце і роль культури мови у фаховій підготовці студентів-нефілологів, запропоновано методичні рекомендації стосовно підняття рівня культури мови; доведено взаємозв’язок національної мови і культури.

The author analyzes the role and place of speech culture in the training of non-philological faculties’ students. The methodical recommendations for improving the speech culture are proposed. The author shows the relationship of the national language and culture.

Ключові слова: мова, культура, мовна особистість, професійна мовна культура, культура мовлення.

Місце і роль культури мови у фаховій підготовці студентів-нефілологів

Іванишин Г. Я.

У статті досліджено проблеми специфіки формування діалогічного мовлення іноземних студентів медичних ВНЗ України з метою набуття готовності майбутніх лікарів-іноземців до професійної діяльності. Розглянуто сфери спілкування студентів та пріоритетні форми їх діалогічного мовлення з урахуванням екстралінгвальних чинників, що впливають на мовну особистість фахівця.

The article deals with the problem of the formation of specific dialogue speech foreign medical students in order to attain Ukraine of future doctors to foreign occupation. Considered the scope and priority communication students form their dialogue speech given extralinguistic factors that influence the linguistic identity specialist.

Ключові слова: діалогічне мовлення іноземних студентів, сфери спілкування, професійно орієнтоване спілкування, навчально-професійне мовлення, екстралінгвальні чинники.

Специфіка формування діалогічного мовлення іноземних студентів медичних ВНЗ України

Хом’як І. М.

У статті запропоновано визначення, що таке орфографічні помилки; проаналізовано орфографічні невправності школярів, які поряд із рідною вивчають російську мову і зазнають впливу територіальної говірки; умотивовано соціальний характер мовленнєвої грамотності; продіагностовано рівень культури мовлення учнів; обґрунтовано залежність характеру орфографічних похибок від особливостей мовленнєвого середовища; пояснено доречність застосування терміна «росіянізми»; визначено причини забруднення мовленнєвого довкілля.

The article gives the definition of spelling mistakes and analyses spelling mistakes of students who learn their native language and Russian and are affected by territorial dialects; it justifies the social aspect of verbal literacy, defines students’ cultural level of speech, substantiates dependence of the nature of spelling mistakes on the features of speech environment; clarifies the relevance of use of the term «rosyjanizm»; defines the reasons of dissemination of incorrect words in speech environment.

Ключові слова: українська літературна мова, мовленнєве середовище, орфографічні помилки, споріднена мова, місцеві говори, інтерференційні впливи, росіянізми, мовленнєвий конгломерат, орфоепічні відхилення, мовленнєва культура.

Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем

Костриця Н. М.

Стаття присвячена формуванню комунікативної компетенції студентів-аграрників шляхом впровадження інтерактивних технологій у навчання української мови за професійним спрямуванням. Автор пропонує систему лінгвістичних завдань, які спрямовані на здобуття соціально-комунікативного досвіду майбутніх фахівців аграрної галузі та підвищення рівня їхньої національної свідомості.

The article is devoted to the formation of communicative competence of the agrarian affairs specialists by the method of implementation of interactive technologies into the context of training course of Ukrainian language according to the vocational guidance. The author has suggested the system of linguistic tasks, which are aimed at gaining of social-communicative experience and improving the level of their national awareness.

Ключові слова: мова, технологія навчання, інтерактивні технології, комунікативна компетенція, дискурсивна компетенція, соціолінгвістична компетенція, іллокутивна компетенція, стратегічна компетенція, соціокультурна компетенція.

Формування комунікатвно компетентності студентів-аграрників під час вичення курсу «укранска мова за професійнм спрямуванням»

Ковальчук Н. П.

У статті розглянуто теоретичні основи навчання пунктуації, розкрито її значення для формування мовної особистості учнів середніх класів, проаналізовано комунікативний підхід до формування пунктуаційних умінь і навичок. Велику увагу приділено побудові системи вправ, яка б відповідала меті й завданням навчання мови: роботі з текстом, конструюванню діалогів, використанню лінгвістичних казок, алгоритмів, граматикостилістичних і творчих вправ.

In the article theoretical bases are examined to teaching of punctuation, its value for forming of linguistic personality of studying middle classes, communicative approach to forming of punctuation abilities and skills opens up. Large attention is spared to construction of the system of exercises, that would answer a purpose and tasks of teaching to the language: to work with a text, constructing of dialogs, use of linguistic fairy-tales, algorithms, exercises grammatical-stylistic and creative.

Ключові слова: пунктуація, принципи пунктуації, система пунктуаційних вправ.

Пунктуаційна грамотніст як складова формування мовно особстості

Криськів М. Й.

У статті обґрунтовано необхідність наступності між шкільним курсом української мови та курсом «Українська мова за професійним спрямуванням», що читають у вищих навчальних закладах, за всіма змістовими лініями – мовною, мовленнєвою, соціокультурною та діяльнісною, за всіма видами мовленнєвої діяльності (сприймання і відтворення чужих та створення власних висловлювань в усній і писемній формі), розглянуто умови, дотримання яких сприятиме успішному досягненню основної мети навчання – підвищенню мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів.

The article substantiates the necessity of continuity between the course of Ukrainian Language at school and the course «Ukrainian Language for Special Purposes» taught at higher educational establishments in terms of providing all content aspects (linguistic aspect, speech aspect, sociocultural and activity aspects), and all kinds of speech activities (perception and reproduction of another’s statements and creation of one’s own statements in verbal and written forms). The article presents conditions that are to be followed to reach the main goal of teaching – the enhancement of speech competency of future specialists.

Ключові слова: мовлення, мовленнєва діяльність, мовленнєва компетентність, мовленнєва культура

Взаємозв’язок у вивченні української мови між середньою і вищою ланками освіти

Кучеренко І. А.

У статті з’ясовано специфіку педагогічного проектування сучасного уроку української мови, визначено теоретико-методологічні особливості моделювання змістових компонентів і структурних етапів уроку рідної мови. Педагогічне проектування як цілісний комплекс дій учителя забезпечує розробку ефективної технології сучасного навчального заняття та реалізацію педагогічного проекту з метою розвитку комунікативної компетентності учнів. Педагогічне проектування словесника складається з основних етапів − моделювання, власне проектування, конструювання.

The article revealed the specifics of the pedagogical design of the modern Ukrainian language classes, defined theoretical and methodological features of the semantic modeling of structural components and stages of the lesson native language. Pedagogical design a coherent set of actions the teacher provides effective technology development of modern educational classes and implementing educational project to develop communicative competence of students. Pedagogical design language and literature consists of the main stages – design, proper design, and construction.

Ключові слова: сучасний урок української мови, проектування, педагогічне проектування, моделювання уроку, конструювання уроку.

Педагогічне проектування уроку рідної мови

Кулик О. Д.

У статті зроблено спробу узагальнити визначення поняття «культура мовлення» у словниках, довідниках, посібниках різних галузей наук, обґрунтувати місце словотвірних норм у системі культури мовлення та доцільність створення системи вправ і завдань, спрямованої на формування культури мовлення учнів основної школи в процесі засвоєння словотвірної системи української мови.

The article reveals the attempt to generalize the definition of the term «the culture of speaking» in the dictionaries, reference books, manuals of different branches of science, to ground the place of the word building standards in the system of speaking culture and the expediency of creation of the exercises and tasks system, directed to the speaking culture formation of the pupils of the principal school in the process of mastering of the word building system of Ukrainian.

Ключові слова: культура мовлення, система норм, словотвірна норма, словотвірна система, словотвірна модель, учні, вправи, завдання.

Місце словотвірних норм у системі культури мовлення та особливості їх засвоєння учнями основної школи

Ленюк Н. М.

У статті запропоновано методику організації самостійної навчальної діяльності студентів технічних спеціальнотей під час формування німецькомовної компетенції в діалогічному мовленні, розроблено типологію вправ для навчання діалогів, обгрунтовано методику організації самостійної навчальної діяльності з оволодіння діалогічним мовленням на основі автентичних технічних текстів, визначено особливості організації самостійної навчальної діяльності студентів технічних спеціальнотей у ході формування німецькомовної компетенції в різні роки навчання.

The methodology of organization technical German language student’s autonomous learning on acquiring dialogue competence has been suggested, the typology of exercises for teaching dialogues has been worked out, the methodology of autonomous learning on acquiring dialogue competence on the basis of authentic technical texts, peculiarities of future technical German language student’s autonomous learning on acquiring dialogue competence on different levels have been defined in the article.

Ключові слова: студенти технічних спеціальностей, вправа, діалогічне мовлення, особливості організації, самостійна навчальна діяльність.

Формування німецькомовної компетенції в діалогічному мовленні студентів технічних спеціальнотей у процесі самостійної навчальної діяльності

Лещенко Г. П.

У статті розглянуто змістові і структурні особливості уроків розвитку мовлення у середніх класах загальноосвітньої школи за компетентнісним підходом. Презентовано дидактичну структуру уроків розвитку мовлення та шляхи комплексної реалізації усіх змістових ліній, що сприяє формуванню комунікативної компетенції як мети шкільного курсу української мови за компетентнісним підходом. Основну увагу зосереджено на тих структурних елементах уроку, які сприяють підготовці та створенню власних висловлювань на ситуаційній основі.

The article considers the conceptual and structural features of the lessons of speech development on competency approach. Presented didactic structure lessons speech development, which contributes to the formation of communicative competence as a goal the school course of Ukrainian language for competency approach. Focus on those structural elements of the lesson, which contribute to the preparation and creation of own statements on situating basis.

Ключові слова: комунікативна спрямованість шкільного курсу української мови, компетентнісний підхід, комунікативна компетенція, урок розвитку мовлення, ситуативні завдання, текст, дидактична структура, зміст уроку, структурні елементи, мовленнєво-комунікативні вміння.

Змістові і структурні особливості уроків розвитку мовлення у середніх класах загальноосвітньої школи за компетентнісним підходом

Мельничайко В. Я., Криськів М. Й.

У статті йдеться про один із типових видів порушення мовних норм – використання елементів чужої мови (інтерференцію), з’ясовано причини такого явища і шляхи проникнення його в українську мовленнєву практику. Рекомендуємо вправи для запобігання таким помилкам та усунення їх.

The article deals with one of the types of the standard language violation, the use of foreign language elements (interference). The causes of this phenomenon and the ways of its penetration into Ukrainian speech practice have been clarified. The exercises to prevent these mistakes and eliminate them have been recommended.

Ключові слова: мова, мовлення, інтерференція, суржик, редагування.

Порушення мовних норм та способи усунення їх

Мушировська Н. В.

У статті розглянуто особливості когнітивно-комунікативної методики навчання української мови професійного спілкування: теоретичні й концептуальні засади, лінгводидактичні принципи, мотивація навчання, засоби навчання на основі тексту, реалізація в когнітивно-розвивальних вправах.

Peculiarities of cognitive and communicative method of learning the Ukrainian language for professional communication is analyzed in the article. There are theoretical and conceptual principals, linguo– didactics, incentive of learning, means learning from text and which represents in cognitive and developing exercises.

Ключові слова: когнітивно-комунікативна методика, концептуальні засади, мотивація, текст, когнітивно-розвивальні вправи.

Роль когнітивно-комунікативного підходу в оптимізації процесу викладання української мови за професійним спрямуванням

Нищета В. А.

У статті порушено проблему дослідження потенціалу емоційно-вольової сфери особистості в колі проблематики шкільної риторики й формування риторичної компетентності учнів основної школи. Розглянуто питання розвитку емоційно-вольової сфери школярів з метою формування стійкості емоційних станів, вищих почуттів, вольових якостей (емпатії, моральних почуттів, самостійності, відповідальності).

In the article the problem of researching the potential of emotional-will sphere of personality in the circle of the problem of school rhetoric and forming of rhetorical competence of general school pupils is considered in the article. The questions of the development of emotional-will sphere of pupils with the aim of forming of stability of emotional conditions, highest feelings, will qualities (empathy, moral feelings, independence and responsibility) are considered.

Ключові слова: шкільна риторика, риторична компетентність, емоції, почуття, воля, емпатія, вищі почуття, вольові якості, відповідальність, сумління.

Роль когнітивно-комунікативного підходу в оптимізації процесу викладання української мови за професійним спрямуванням

Олексієвець Л. С.

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми розширення словникового запасу учнів у процесі вивченні рідної мови.

This article explores the theoretical and practical aspects of the problem of expanding student’s vocabulary while studying the native language.

Ключові слова: семантика слова, активний словник, лексичне значення слова, орфографія, етимологія слова, зміст слова.

Єдність словниково-семантичного й словниково-орфографічного напрямів у роботі з вивчення рідної мови

Овсієнко Л. М.

У статті розглянуто коло перспектив і проблем застосування технічних засобів, які постають у процесі навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей. Визначено, що сучасні засоби повинні відповідати цілям, змісту й технологіям навчання і виховання, які передбачені стандартами освіти; психолого-педагогічному й науково-технічному рівню розвитку суспільства тощо. Автор робить висновок про те, що на сьогодні процес навчання лінгвістики тексту може бути забезпечений низкою технічних засобів, які мають різні характеристики, різну ефективність впливу на аудиторію, різні методики застосування. Серед них варто відзначити такі, як: комп’ютер, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, лептоп або нетбук, мультимедійний програвач, смартфони та комунікатори тощо.

The given article reveals the circle of perspectives and problems of the use of technical tools, which arise in the technical process of the study of text linguistics by the students of the philological specialties. It was established, that the modern tools should suit the aims, the contexts and the technology of education and training, that are foreseen in the educational standards; the psychological and pedagogical, scientific and technical level of the development of the society. The author infers, that the process of study of text linguistics today may be provided with the range of the technical tools, that may have different characteristics, different efficiency of influence upon the audience; different methods of use. Among them we should mention computers, multimedia projectors, s or netbooks, multimedia record players, smartphones, communicators and others.

Ключові слова: освіта, інформаційні технології, технічні засоби навчання, мультимедійні засоби, лінгвістика тексту, студенти філологічних спеціальностей, ВНЗ.

Перспективи та проблеми застосування технічних засобів у процесі навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей

Пентилюк М. І.

Стаття присвячена з’ясуванню рідномовного аспекту у філологічній освіті, його особливостей, змісту і ролі в навчально-виховному процесі вищого педагогічного закладу.

The article focuses on the definition of the native language aspect in philological education, its peculiarities, content and role in the educational process in institutions of higher leavening.

Ключові слова: рідномовний аспект, рідномовні обов’язки, мовна особистість, професійні компетентності майбутнього філолога, культура мовлення студентів.

Рідномовний аспект підготовки майбутніх учителів-словесників

Шульжук Н. В.

У статті визначено пріоритетні галузі сучасного мовознавства в умовах когнітивно-дискурсивної лінгвістичної парадигми, виявлено їх вплив на методику викладання української мови у ВНЗ та на сучасні підходи до професійної мовної освіти.

The development of prior branches of modern linguistics in the conditions of cognitive and discursive linguistic paradigm is characterized in the article, its influence on the methodology of Ukrainian language teaching in the higher educational establishments and on modern approaches to professional language education.

Ключові слова: наукова парадигма, лінгводидактика, когнітивно-дискурсивна лінгвістична парадигма, когнітивна методика.

Вплив тенденцій розвитку мовознавчої науки на сучасні підходи до професійної мовної освіти

Столяр З. В.

У статті зроблено спробу визначити методичні основи організації навчально-виховного процесу вивчення синтаксису української мови на філологічних спеціальностях ВНЗ в умовах компетентнісної освіти; охарактеризовано основні форми, принципи й методи навчання, що забезпечують формування комунікативної компетентності у студентів-філологів.

In the article an attempt is made to define the methodological principles of the organization of the educational process of learning the syntax of the Ukrainian language at the philological specialties of the university in terms of competency-based education; characterized the main form, the principles and methods of teaching, providing the formation of communicative competence of students-philologists.

Ключові слова: наукова парадигма, лінгводидактика, когнітивно-дискурсивна лінгвістична парадигма, когнітивна методика.

Лінгвометодичні основи навчання синтаксису студентів-філологів за компетентнісного підходу

Сидоренко В. В.

У статті здійснено багатовимірний аналіз професійно значущих складових педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури, які збігаються зі змістом затребуваних суспільством інноваційних ролей і функцій, адекватні психологічній структурі професійно-педагогічної діяльності та які треба неперервно розвивати для досягнення професійної акме-вершини. Обґрунтовано введення у науковий обіг поняття акмелінгвістичної майстерності як сутнісної складової педагогічної майстерності вчителя-словесника. Окреслено комплекс заходів для вдосконалення сутнісних складових педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури протягом міжатестаційного циклу.

The article presents the multivariate analysis of professionally significant components of pedagogical skills of teachers of the Ukrainian language and literature, which coincide with the sought-after community of innovative content and roles, adequate psychological structure of vocational and educational activities that are necessary to continuously develop to achieve a professional acme-tops. Justified the introduction of the concept of scientific revolution akmelingvisticheskogo skill as essential component of pedagogical skills-language and literature teachers. Defined a set of measures for the improvement of the essential components of pedagogical skills of teachers of the Ukrainian language and literature for mezhattestatsionny cycle.

Ключові слова: педагогічна майстерність, система післядипломної педагогічної освіти, професіоналізм, художньо-педагогічна творчість, професійно-педагогічна компетентність, акмелінгвістична майстерність, технологічна культура, словесник-майстер.

Професійно значущі складові педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури як відгук на цивілізаційно-історичні та освітні імперативи XXI століття

Тепла О. М.

У статті висвітлено сутність і зміст інтерактивних методів навчання української мови як іноземної, визначено дидактичні умови їх використання. Охарактеризовано принципи й особливості методики співробітництва. Розкрито важливість методів проекту, кейс-стаді, форуму у формуванні комунікативних умінь і навичок студентів.

The article deals us with the nature and content of interactive methods of teaching Ukrainian as a foreign language, didactic conditions of its using are defined. The principles of cooperation methods are characterized. The importance of project method, case study, forum method in the development of communicative skills of students are revealed.

Ключові слова: інтерактивні методи, метод проектів, кейс-стаді.

Реалізація інтерактивних форм навчання на заняттях із дисципліни «українська мова як іноземна»

Терп’як О. П.

У статті проаналізовано програми для поглибленого вивчення української мови, розглянуто вимоги щодо реалізазії мовленнєвої змістової лінії у класах філологічного профілю. ’ясовано вагому роль вправ для вдосконалення культури й розвитку зв’язного мовлення ліцеїстів гуманітарних класів. Описано місце й значення запропонованих різноманітних творчих завдань і вправ у процесі формування креативного писемного мовлення ліцеїстів.

The article analyzes and describes the programmes for extensive learning of Ukrainian language. It is mentioned that all the authors propose a great number of exercises for developing and improving pupils’ cultural level and speaking skills. Every programme includes different creative tasks, such as miniature composition, compositionpondering, essay, retelling when the person of narrator is changed, sketches, scenery portraits and others.

Ключові слова: програма, поглиблене вивчення української мови, креативне писемне мовлення, види вправ, творче завдання .

Аналіз програм для поглибленого вивчення української мови як частина дослідження процесу формуваня креативного писемного мовлення в ліцеїстів гуманітарних класів

Трифонова О. С.

У статті висвітлено погляди вчених на проблему мовної особистості; подано визначення термінів «мовна особистість», «національно-свідома україномовна особистість», «українська мовна особистість», «українська культуромовна особистість», розкрито розуміння цих понять ученими, визначено поняття «мовленнєва особистість майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів»; висвітлено технологію формування мовленнєвої особистості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

In the article the scientists’ views on the problem of speech personality have been revealed; the definitions ‘language personality’, ‘national and conscious Ukrainian language personality’, ‘Ukrainian culture and language personality’ have been given; the understanding of these notions by scientists has been revealed; the definition ‘language personality of future teachers at preschool educational institutions’ has been determined; the technology of development of language personality of future teachers at preschool educational institutions has been highlighted.

Ключові слова: мовна особистість, українська мовна особистість, мовленнєва особистість, майбутні вихователі дошкільних навчальних закладів.

До проблеми формування мовленнєвої особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти

Туровська І. О.

У статті висвітлено питання компетентнісного підходу до навчання української мови студентів медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, визначено роль культури мовлення у процесі становлення особистості фахівця-медика, з’ясовано, що сформованість мовленнєвої компетентності є запорукою успішної професійної діяльності медичного працівника.

The article is devoted to the competency-based approach to learning the Ukrainian language students of medical educational institutions I-II levels of accreditation, the role of culture of speech in the process of becoming a person health practitioner, found that the readiness of speech competence is the key to a successful professional activity of medical workers.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, компетентність, мовленнєва компетентність, культура мовлення.

Теоретичні засади формування мовленнєвої компетентності у студентів медичних навчальних закладів

Залюбівська О. Б.

У статті описано результати педагогічного експерименту формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів у процесі магістерської підготовки: представлено педагогічну модель формування; критерії та діагностичний інструментарій сформованості риторичної культури; інтерпретовано та узагальнено результати дослідження.

The article presents results of pedagogical experiment of forming rhetorical culture of future teachers of technical universities in the Master Training: model of teaching; criteria and diagnostic instruments of formation of rhetorical culture; interpreted and summarized results of the pilot study.

Ключові слова: риторична культура викладача технічного університету, експеримент, модель, критерій, показник.

Формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів в умовах магістерської підготовки: результати педагогічного експерименту

Златів Л. М.

У статті розкрито поняття «комп’ютерна лінгводидактика», проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід упровадження різних форм інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення мови, накреслено методичні шляхи застосування досягнень комп’ютерної лінгводидактики у викладанні мовознавчих дисциплін на філологічному факультеті.

The concept of «computer lingvistic didaktics» is disclosed, domestic and foreign experience of implementation of differens forms of information and communication technologies into language studying process is analyzed, methodological ways of using of computer linguistic didaktics assets in teaching linguistic subjects at the Philology Depatment are outlined.

Ключові слова: комп’ютерна лінгводидактика, комп’ютерні навчальні програми, інформаційно-комунікаційні технології, навчальний сайт, онлайнове навчання, інтерактивний курс.

Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні мовознавчих дисциплін для студентів-філологів