№26/2014

Завантажити збірник одним файлом 

В. В. Архіпов, А. Ю. Гільман

У статті визначено поняття саногенного мислення, проаналізовано здобутки зарубіжних та вітчизняних науковців, що присвячені проблемі «саногенного мислення». Обґрунтовується актуальність вивчення проблеми саногенного мислення та його місця в художній творчості.

The article defines the concept of sanohenic thinking, analyzes achievements of foreign and domestic scholars whose works are devoted to the problem of «sanohenic thinking». The importance of studying the problem of sanohenic thinking and its place in art are reviewed.

Саногенне мислення в структурі художньої творчості

М. Августюк

У статті розглядаються особливості ілюзії знання у метакогнітивному моніторингу процесу навчання. Крім того, аналізуються фактори, що впливають на виникнення ілюзії знання, і досліджується роль цього метакогнітивного явища у процесі навчання.

The article highlights the peculiarities of the illusion of knowing in metacognitive monitoring of the educational process. It also gives the analysis of the factors which have in

Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики

К. В. Бабак

У статті розглядаються особливості структурно-інтегративного підходу до професійного розвитку особистості студента педагогічного коледжу на етапі первинної професіоналізації, визначаються теоретико-методологічні засади вивчення професійного розвитку особистості, виявляються особливості становлення суб'єктності на етапі первинної професіоналізації.

In preparation of future elementary school teachers the main task is not only to develop the skills that are necessary for teaching activities (pedagogical thinking , teaching creativity , professional communication), but also to develop a personality and its transformations to subjective, constructive positions.

Структурно-інтегративний підхід до професійного розвитку особистості на етапі первинної професіоналізації

С. П. Білюк

У статті проведено психологічний аналіз агресивності як позитивного чинника у спорті. Автор вказує, що за допомогою тенісу можна впливати на прояви дитячої агресії і направляти її у позитивний розвиток для досягнення кращих спортивних результатів. Зазначається, що дії тренера при цьому повинні бути спрямовані на мінімізацію агресивних тенденцій у процесі тренувань.

The psychological analysis of aggression as positive factor in sport is carried out in the article. The author points out that with a help of tennis it is possible to influence manifestation of children's aggression and to influence it in the way to make children achievebetter results in sport. It is highlighted that the actions of a trainer should be aimed at minimizing aggressive tendencies in training process.

Заняття тенісом як спосіб спрямування дитячої агресії в позитивну форму вираження

Т. А. Довгалюк

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття ефективності метапам’яті, визначено та узагальнено низку основних проблем, що стосуються її ефективного функціонування, а саме: динамічності та ситуативності метапам’яті, взаємовідношення метапам’яттєвого моніторингу та метапам’яттєвого контролю, значення метапам’яттєвих знань, самоефективності пам’яті, досвіду та навчання у ефективності метапам’яті, перенесення досліджень з експериментальної площини в умови академічної діяльності.

In this paper the theoretical analysis of the concept of metamemory effciency was conducted. The author defines and summarizes a number of key issues related to its effective functioning, namely dynamics and situationality of metamemory, the relationship between metamemory monitoring and control, the importnace of metamemory knowledge, self-efficacy of memory, experience and training in metamemory efficiency. The transfer of studies from experimental field into academic activities is realised.

До проблем ефективності метапам’яті

Н. О. Федчишин

У статті визначено особливості застосування гри при вивченні німецької мови; з’ясовано сутність гри як методу активізації навчально-пізнавальної діяльності; проаналізовано особливості використання гри у навчанні німецькій мові і її вплив на інтенсивність оволодіння студентами вміннями і навичками.

The features of a game application in German language learning are outlined, and the essence of game as a method to activate teaching and cognitiveprocesses is reviewed in the given article. The peculiarities of using games in learning of German language and its influence on the intensity of mastering skills by students are analysed.

Використання дидактичної гри при вивченні німецької мови в умовах університету

Miroslav Gejdos

Стаття складається з двох частин: «Хайдеггер у мозаїці екзистенціальної філософії» та «Хайдеггер і послання фундаментального онколога». Перша частина описує Хайдеггера у ширшому контексті часу і ментальної екзистенціальної філософії. Друга концентрується на ключових проблемах філософської системи Хайдеггера.

The paper consists of two parts: «Heidegger in the mosaic of existential philosophy» and «Heidegger and the message of fundamental ontologist». The first one sets Heidegger in the broader context of time and mental existential philosophy. The second one focuses on the key issues of the philosophical system of Heidegger.

Martin Heidegger a jeho pedagogicko-filozofickй reflexie «existencie»

А. В. Галичанська

Статтю присвячено проблемі міжпоколінних конфліктів у сім’ї. Автор зазначає, що серед основних причин міжпоколінних конфліктів у сім’ях з трьох поколінь є розподіл ролей та боротьба за верховенство. Суттю міжпоколінних стосунків не може бути ні «абсолютне оновлення», ні «абсолютний розрив» – і те й інше означало б соціальну катастрофу. Метою сучасного суспільства повинна стати гармонізація стосунків поколінь в їх спадкоємності, здатність кожного покоління занурюватися безболісно в єдиний соціокультурний простір без жорсткої ієрархії, без насильства, неповаги.

The article covers the problem of family conflicts that occur between the representatives of different generations. The author notes that among the main reasons of such conflicts in the families of three generations there are the distribution of roles and the struggle for supremacy. Intergenerational relations can be neither «absolute update» nor «absolute gap» as both would mean a social catastrophe. It is specified that the harmonization of relations between the generations in their succession, the ability of each generation to dive safely in a single social-cultural space without a rigid hierarchy and without violence and disrespect is the aim of modern society.

Міжпоколінний конфлікт як спосіб взаємодії пред ставників різних поколінь у сім’ї

Н. М. Гаврилюк

У статті обґрунтовується важливість здійснення моніторингу технології проектування, виокремлю- ються етапи для роботи над проектами студентами, визначені функції студента-об’єкта у традиційній освіті і студента-суб’єкта в освіті, заснованій на партнерстві.

The importance of realization of planning technology monitoring is highlighted in the article. The stages of students’ projects are selected, and functions of student-object in traditional education and student-subject in education based on partnership are defined.

Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам – агробіологам

І. Г. Герасимова

Стаття присвячена актуальній проблемі формування професійної мобільності, реалізація якої в навчально-вихованому процесі передбачає розробку відповідної моделі. Розглядаються специфічні особливості, які мають бути враховані під час моделювання процесу формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі. Вказується, що вимоги до професійної підготовки фахівців формуються поза системою освіти, зокрема як сучасними тенденціями світового економічного розвитку, що відбувається в умовах переходу до суспільства постіндустріального типу, так і особливостями розвитку аграр- ної галузі, її перспективами.

The article is dedicated to the problem of professional mobility forming, realization of which through teaching and educational process enables the development of an appropriate model. Special peculiarities which must be taken into consideration while forming professional mobility of future specialists of agrarian sphere are being examined. Demands to vocational training of specialists are pointed out to be excluded from an educational system because of modern trends of global economic development, which takes place in conditions of transition to post- industrial type society and through peculiarities of agrarian sphere development and its future prospects.

До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі

О. Є. Гриджук

У статті розглядаються теоретичні аспекти ознайомлення студен тів лісотехнічних спеціальностей зі структурно-семантичними особливостями термінологічних словосполучень лісівництва та деревообробки; здійснено їх семантичний аналіз; визначено структурні моделі; обґрунтовано доцільність їх вивчення у вищому технічному навчальному закладі.

The term phrases used to describe specific concepts in the field of forestry and wood processing are analyzed and their lexical-semantic groups are researched in the article. The derivative models of term phrases of forestry and woodworking are described, two-, three- and multicomponent compounds are differentiated in their composition. The necessity of studying combinations of terms phrases of forestry and woodworking technology in a technical high school is justified.

Лінгвістичне підґрунтя навчання студентами фахової термінології (на матеріалі термінів-словосполучень лісівництва та деревообробки)

І. В. Гушук, А. Є. Нижник, М. А. Шугай

Стаття присвячена вивченню критеріїв психічного здоров’я, ролі психологічної стійкості та впливу стресу на психічне здоров’я особистості. Розкриває екологічну складову психічного здоров’я, вплив екологічної катастрофи та екологічної кризи на психічне здоров’я особистості. Висвітлює роль та значення екологічної психології у роботі з наслідками аварії на ЧАЕС.

This article is devoted to the study of mental health criteria, the role of psychological resilience and the impact of stress on the mental health of the individual. Reveals the environmental dimension of mental health impact of environ- mental disasters and environmental crisis on the mental health of the individual. Highlights the role and importance of environmental psychology in dealing with the consequences of the Chernobyl accident.

Вплив екологічних чинників на психічне здоров’я особистості

Е. З. Івашкевич

Стаття присвячена дослідженню питань соціального інтелекту в структурі загального інтелекту особистості. На основі аналізу наукової літератури було показано, що соціальний інтелект вміщує в себе біологічний та психометричний інтелект; соціальний інтелект формується в результаті розвитку загального інтелекту під впливом зовнішніх соціокультурних умов. Автор говорить про те, що соціальний інтелект вміщує декларативні та оперативні (процедурні) знання, які індивід використовує в реальному житті для інтерпретації подій, складання планів та прогнозування як дій повсякденного життя, так і професійних ситуацій. Авторська концепція соціального інтелекту передбачає, що він вміщує когнітивну, мнемічну та емпатійну підструктури.

This article deals with the problem of social intellect in the structure of general intellect of a person. Having analyzed scientific literature, the author shows that social intellect includes biological and psychometrical intellect. Social intellect is formed in the result of the development of general intellect and under the influences of socio-cultural conditions. According to the author of the research, social intellect includes declarative and operative knowledge which the person uses in real life with the aim to interpret of the events, to make plans and anticipate real actions that happen in life and in professional context. The author’s conception of social intellect shows that this intellect includes cognitive, mnemic and emphatic structures.

Структура соціального інтелекту особистості та характеристика його базових складових

Р. С. Кулаков

У статті з позицій сучасних теоретико-прикладних наукових досліджень висвітлюється проблема ста- новлення самооцінки і рівня домагань як психологічних детермінант професійного самовизначення особис- тості в ранньому юнацькому віці. Систематизовано численні характеристики самооцінки й рівня домагань особистості, їх взаємозв’язок та співвідношення за такими параметрами, як їх узгодженість (за показни- ками стійкості, реалістичності, стабільності й адекватності) та дивергенція (за показниками висоти, незадоволеності, асинхронності, локалізації та ін.). Наводиться аналіз структурних, функціональних та індивідуально-типових взаємозв’язків між розвитком самооцінки, рівнем домагань та мотивацією досягнення на етапі професійного становлення особистості старшокласників. Врахування таких взаємозв’язків дає можливість стверджувати про рівень зрілості мотиваційно-цільової сфери старшокласників, критерієм якої виступає стійка та глибока інтегрованість рівня домагань з мотивацією досягнення та самооцінкою. Виявлено місце і значущість у структурі професійного самовизначення таких особистісних конструктів, як самооцінка і рівень домагань. На основі виділених етапів професійного самовизначення особистості уточ- нено специфіку та сутність становлення самооцінки й рівня домагань у ранній юності з урахуванням психо- логічного механізму узгодження суб’єктивних факторів вибору професії («хочу» і «можу») та об’єктивних вимог майбутнього професійного середовища праці («потрібно»). Визначено головні складові готовності особистості до професійного самовизначення у період ранньої юності: наявність професійних та жит- тєвих цілей, знаходження себе як особистості, саморозвиток в процесі підготовки себе до успішної праці в обраній професії, пізнання своїх психологічних можливостей, здібностей і нахилів стосовно майбутньої професії (самопізнання), здійснення адекватної самооцінки своїх можливостей, здібностей і нахилів (само- оцінювання), психічна і професійна самопідготовка до майбутньої діяльності в обраної професії.

The article reveals the problem of the formation of self-esteem and level of claims as psychological determinants of professional self-identity in early adolescence from the standpoint of modern theoretical and applied scienti?c research. Numerous characteristics of self-esteem and level of claims, their correlation and value for parameters such as their consistency (by indicators of stability, feasibility, sustainability and adequacy) and divergence (by indicators of altitude, dissatisfaction, asynchrony, location, etc.) are systematized. The structural, functional and individual model of relations between the development of self-esteem, level of claims and motivation to achieve at the stage of seniors professional identity formation are reviewed.

Самооцінка та рівень домагань як особистісні конструкти та детермінанти професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці

Ewa Lubina

Інформаційне суспільство будується на знаннях і на них базує свою економіку. Знання означає пасиву участь у дійсності. Знання необхідно розбудовувати у активному аспекті: навчатися, щоб успішно діяти як індивідуально, так і суспільно. Зростає актуальність аксіологічного аспекту: навчатися, щоб мати здатність до активного творення своєї долі і допомоги іншим. У часи суворої реальності економічних криз така здібність є необхідною для розв’язання суспільних проблем.

The information society is based on information. But knowledge ought to complement skills: to learn to act effectively, individually and socially. The axiological aspect, which is to learn in order to be able actively develop own future and help others, is also important:. Given the harsh reality of economic crises it becomes necessary to solve social problems..

Ksztalcenie przez cale zycie jako szansa na redukcje problemуw spolecznych

О. С. Моісеєва

У статті здійснено аналіз джерел, присвячених питанню формування професійної культури майбут- нього вчителя іноземної мови. Виділено та проаналізовано основні якості та уміння, які повинен мати вчитель, та визначено етапи становлення майбутнього фахівця. Стаття містить аналіз понять «професійна компетентність», «мотивація» «професійний потенціал» тощо. У статті перераховано необ- хідні особистісні та професійні риси, без яких неможливим є становлення висококваліфікованого спеціаліста.

This article presents the analysis of works dedicated to the issue of professional development of a future English language teacher. The main features and skills which the teacher should possess were distinguished and analyzed. The main stages of the development of future professional were determined. The article presents the analysis of concepts «professional competence», «motivation», «professional potential» etc. The important personal and professional qualities of future pedagogue were named.

Психологічні чинники професійного становлення майбутнього вчителя іноземної мови як ключове питання сучасної освіти