№30/2014

Августюк М. М.

У статті здійснено теоретичний аналіз метакогнітивного моніторингу як структурного компонента метапізнання. Проаналізовано поняття «метапізнання», «метакогнітивний моніторинг» та «метакогнітивний контроль», встановлено співвідношення між ними. Також описані особливості метакогнітивного моніторингу в системі метапізнання, його важливість у навчальній діяльності.

The theoretical analysis of metacognitive monitoring as metacognition component is done in the paper.Such concepts as «metacognition», «metacognitive monitoring» and «metacognitive control» are analyzed andcorrelated. The peculiarities of metacognitive monitoring in the structure of metacognition, its importance in the educational activity are also described.

Ключові слова: метапізнання, метакогнітивний моніторинг, метакогнітивний контроль, навчальна діяльність.

Метакогнітивний моніторинг як складова метапізнання

Балашов Е. М.

У статті розглянуто проблему особливостей соціально-психологічних настанов особистості студентів у мотиваційно-потребовій сфері. На основі проведеного теоретичного аналізу та емпіричного дослідження виділяено структуру та подано характеристику соціально-психологічних настанов особистостів мотиваційно-потребовій сфері, а також особливостей внутрішньої мотивації студентів. Визначено умовний профіль мотиваційно-потребової сфери студентів.

The issue of peculiarities of the social and psychological determinants in need-motivational sphere of the students has been reviewed in the article. The structure and characteristics of the social and psychological determinants of a person in the need-motivational sphere have been described. The peculiarities of the internal motivation of the student have been identified. The conditional profile of the need-motivational sphere of the students has been determined.

Ключові слова: студент, внутрішня мотивація, мотиваційно-потребова сфера особистості, соціально-психологічні настанови.

Особливості соціально-психологічних настанов студентів у мотиваційно-потребовій сфері

Бандура Ю.Б.

У статті розглянуто одну зі значущих проблем сучасної освітньої практики – розвиток професійної компетентності викладача іноземних мов ВВНЗ на основі неперервної самоосвіти й саморозвитку. Особливу увагу приділено технології організації самоосвіти викладачів іноземних мов. Розкрито сучасні погляди на проблему самоосвіти і саморозвитку в педагогічних дослідженнях, визначення понять «саморозвиток» і «самоосвіта».

The article deals with the one of the principal problems of contemporary educational practice – the development of the professional competency of the foreign languages teachers in the higher military educational establishments on the basis of continuous self-education and self-development. The special attention has been paid to the technology of self-education of the foreign languages teachers. The author describes the contemporary views on the problem of self-education and self-development in pedagogical studies, analyzes the following definitations: self-development and self-education.

Ключові слова: професійна компетентність, викладач іноземних мов ВВНЗ, самоосвіта, саморозви- ток, самоосвітня діяльність.

Значення освіти та саморозвитку для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ

Белявська О. О.

У статті висвітлюються основні психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземної мови, які забезпечують ефективність запам’ятовування іншомовної інформації та успіх у вивченні іноземної мови.

The article highlights the main psychological factors of successful alternative learning foreign languages, providing better memorizing foreign information and success in learning a foreign language.

Ключові слова: мотивація, емоції, пам’ять, альтернативне навчання, вивчення мови, іноземна мова.

Психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземної мови студентів у вищих навчальних закладах

Бояківська І. О.

У статті окреслюються теоретичні підходи до вивчення самоставлення і типів взаємовідносин у сім’ях. Аналізується вплив різних типів відносин у сім’ях на самоставлення обдарованих підлітків. Розглядаються чинники формування позитивного та негативного самовставлення у підлітків залежно від типу сімейних стосунків.

The article presents an analysis of the theoretical approaches to the study of the self-attitude and the types of relationships in families. The effect of different types of relationships in families on the self-gifted adolescents is determined. The factors of positive and negative self-attitude in adolescents are determined according to the type of family relations.

Ключові слова: самоставлення, обдарованість, підлітковий вік, сімейні стосунки.

Особливості самоставлення обдарованих підлітків залежно від типу відносин у їх сім'ях

Бужинська С. М.

У статті міститься теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження. Описана структура розвивальної програми. Впроваджена програма дозволила визначити умови пред’явлення розвивальних вправ, завдяки яким досягається зростання рівня засвоєння навчальних програм молодшими школярами, які зумовлюються власне системними ефектами й механізмами інтеграції модально-специфічних форм пам’яті.

The paper presents theoretical justification, methodological findings and the results of the empirical research. The structure of the development programme is described. The implemented programme has allowed to determine the conditions of the development exercise presentation which help to achieve the higher level of mastering the curriculum by primary school pupils. It is believed to be denoted by systemic effects and mechanisms of modal and specific forms of memory integration.

Ключові слова: модально-специфічна,образна пам’ять, молодший шкільний вік, розвивальна програма, успішність засвоєння навчальних програм.

Аналіз впливу модально-специфічної пам'яті на успішність засвоєння навчальних програм молодшими школярами

Доцевич Т. І.

У статті представлені результати дослідження педагогічної саморегуляції, рефлексивності у структурі метакогнітивної компетентності викладача. Розглянуто теоретичні підходи до понять «мотиваційна саморегуляція», «педагогічна саморегуляція викладача вищої школи», «внутрішня мотивація». Отримана факторна структура метакогнітивної компетентності представлена трьома компонентами: «педагогічна рефлексивність», «внутрішня мотивація як чинник розвитку метакогнітивної компетентності» та «соціально детермінована мотивація педагогічної діяльності». Отримані типи особистості викладачів за особливостями розвитку їх метакогнітивної компетентності: «рефлексивно-нормативний», «метакогнітивний компетентнісний тип», «нормативний тип» та «рефлексивний тип».

The article presents the results of a study of self-teaching, reflexivity in the structure of metacognitive competence of the teacher. The paper presents the theoretical approaches to the concepts of «motivational self-regulation », «self-regulation pedagogical high school teacher», «intrinsic motivation». The factor structure of metacognitive competence is represented by three components, such as «teaching reflexivity», «intrinsic motivation as a factor in the development of metacognitive competence» and «socially determined motivation teaching activities». The personality types of teachers are defined on the basis of the peculiarities of their metacognitive competence, «reflective-normative», «metacognitive competence type», «normative type» and «reflexive type».

Ключові слова: педагогічна саморегуляція викладача, педагогічна рефлексивність,метакогнітивна компетентність, внутрішня мотивація.

Особливості педагогічної саморегуляції та метакогнітивної компетентності викладача вишу

Гандзілевська Г. Б.

У статті досліджується проблема збереження національної ідентичності українцями-емігрантами, зокрема письменниками. У зв’язку з цим наголошено на діяльності Мистецького українського руху (МУРу) та здійснено контент – аналіз твору «Юність Василя Шеремети» У.Самчука у контексті виокремленої проблеми.

Article deals with the problem of national identity preservation in Ukrainian immigrants, precisely writers. Thus the literary activity of the Artistic Ukrainian Movement (MUR) is examined. The work of U.Samchuk «Yunnist Vasylia Sheremety» (Young years of Vasyl Sheremeta) is analysed by the use of content analysis in the light of the above mentioned problem.

Ключові слова: національна ідентичність, українські емігранти, літературна діяльність.

Проблема збереження національної ідентичності українців у творчій спадщині Уласа Самчука: Мурівський період

Харченко В. Є.

Узагальнено зарубіжні психологічні концепції щодо поняття про самореалізацію особистості людини. Розкрито сутність самореалізації особистості в зарубіжній гуманістичній психології. Охарактеризовано три напрями розгляду самореалізації особистості як соціального процесу, а саме: соціально-психологічний, соціально-культурологічний, філософсько-культурологічний. Проведено порівняльно-зіставний аналіз концепцій вітчизняних дослідників щодо проблеми особистісної самореалізації. Визначено поняття «самореалізації особистості».

Foreign psychological conceptions of the personal self-actualization were generalized. The essence in foreign humanistic psychology was introduced. The article presents three directions of personal self-actualization consideration such as a social process, namely social-psychological, social-cultural, and philosophical-cultural. Comparative and juxtaposing analysis of domestic authors’ conceptions concerning self-actualization problem were realised. The concept of «personal self-actualization» was delineated.

Ключові слова: акмеологія, життєвий проект, компоненти самодетермінації, особистість, особистісний ріст, процес самоосвіти, психологія здоров’я, самоактуалізація, самоаналіз, самовдосконалення, самовиховання, самоконтроль, самооцінка, самопізнання, самоспостереження, саморегуляція, самоствердження.

Теоретичний аналіз підходів щодо визначення поняття "самореалізація особистості" у психологічній літературі

Гаврилюк Н. М.

У статті обґрунтовується важливість використання теорії розвитку винахідницьких завдань (ТРВЗ) – методики у викладанні іноземної мови. Детально описуються прийоми та методи цієї методики.

The importance of creativity realization is highlighted in this article. Some methods of teaching are defined.

Ключові слова: ТРВЗ – методика, студент-суб’єкт..

З досвіду застосування принципу активності у викладанні іноземних мов

Гільман А. Ю.

У статті розглянуті поняття, основні риси та роль саногенного мислення в навчальній діяльності студента, висвітлено умови оволодіння новими формами поведінки в процесі навчання саногенному мисленню. Розкрито особливості навчання саногенної рефлексії як засобу досягнення саногенного мислення у студентів; процес управління емоцій на прикладі провини та совісті за методикою саногенного мислення Ю. М. Орлова. Також охарактеризовано особливості емоційного стресу, що впливають на формування мислення студента.

The article deals with the notion of sanohenic thinking. Its main features and the role of sanohenic thinking in the student’s learning activities are defined. The conditions of learning new patterns of behavior in sanohenic thinking development are described. The author reveals the features of sanohenic reflection as a means of achieving sanohenic thinking in students and presents the ways to control emotions taking an example of guilt and conscience by Y.M. Orlov (the practice of sanohenic thinking). Also the features of emotional stress affecting the formation of student thinking are described in the article.

Ключові слова: саногенне мислення, патогенне мислення, саногенна рефлексія, стрес, емоційний стрес, студент.

Саногенне мислення як инник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента

Гриджук О. Є.

Описано досвід викладання фахово орієнтованих мовних дисциплін у вищих навчальних закладах України; обґрунтовано доцільність поглибленого вивчення фахової термінології студентами вищих технічних закладів України; визначено мету та завдання навчальної дисципліни «Фахова термінологія».

The practice of teaching professionally oriented language disciplines in higher educational institutions of Ukraine is described; expediency of profound study of specific terminology by students of technical institutions in Ukraine is justified; the goals and objectives of the course «Professional Terminology» are defined.

Ключові слова: мовна підготовка студентів, фахова термінологія, терміносистеми лісівництва та деревооброблення.

Актуальність профілю "Фахова термінологія" у вищій школі нефілологічного профілю

Гуртовенко Н. В.

У психологічній літературі досить широко поширене розуміння готовності, як запоруки успішності та ефективності діяльності. Розгляд феномена психологічної готовності вимагає пояснення співвідношення цього феномена та підготовленості майбутніх педагогів до якісного виконання поставлених завдань. Системний характер психологічної готовності вимагає дослідження структури аналізованого явища. Мотиваційна готовність до діяльності є однією зі складових психологічної готовності до діяльності. Проблема мотиваційної готовності випускника до професійної діяльності все частіше стає предметом емпіричного вивчення психологів як у нас в країні, так і за її межами.

In psychological literature readiness is widely viewed as a condition of success and efficient activity. Consideration of the phenomenon of psychological readiness requires explanation of this phenomenon correlation and preparation of future teachers to quality realisation of tasks. The systemic nature of psychological readiness requires us to study the structure and elements of the analyzed phenomena. Motivational readiness is one of the components of psychological preparedness activities. The problem of motivational readiness of graduates for professional activities is becoming the subject of empirical study of psychologists both in our country and abroad.

Ключові слова: готовність, професійна діяльність, підготовленість, мотиваційний компонент.

Мотиваційний компонент - головна складова готовності студентів до професійної діяльності

Ігумнова О. Б.

У статті обгрунтовано та розглянуто основні напрямки корекції негативних психічних станів студентів. На основі системного підходу описано основні методи психокорекційної роботи, що спрямовані на основні структурні компоненти психічного стану з метою попередження та подолання негативних психічних станів, їх деструктивного впливу на особистість студента.

Basic directions of correction of negative mental conditions of students are considered and explained in the article. On the basis of systemic approach the basic methods of psychоcorrection work are introduced. They are aimed to influence the basic structural components of mental state with the purpose of warning and overcoming of the negative states, their destructive influence on personality of a student.

Ключові слова: психічний стан, негативний психічний стан, психокорекція, структурні компоненти психічного стану, особистісний смисл, системний підхід.

Напрями психокорекції негативних психічних станів студентів

Колесниченко Н. Ю.

У статті висвітлюється сучасний стан професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини в умовах розвитку єдиного європейського освітнього середовища. Особливу увагу приділено аналізу змісту й способів організації навчально-пізнавальної діяльності бакалаврів з германської філології в Університеті Кобленц-Ландау. Продемонстровано вимоги освітньо-професійних програм до підготовки бакалаврів-германістів в умовах впровадження кредитно-модульної технології навчання.

The article focuses on the analysis of the current status of professional training of bachelors of Romance- Germanic Philology in the system of Higher education in Germany within the scope of European Higher Education Area. Special attention is paid to identifciation of the specifics of the content and the methods of professional training/learning and self-study activities of bachelors of Romance-Germanic Philology at the University of Koblenz and Landau. The basic requirements for the educational and professional training curricula of bachelors of Romance-Germanic Philology in the context of credit educational technology have been analyzed. Special emphasis is laid on the fact that as one of the initiators and active participants in the process of European integration in the field of education, Germany has been reforming its system of higher education quite carefully in accordance with the main objectives of the Bologna process in order to maintain their national educational traditions for the further development of the classic university education.

Ключові слова: університет, університетська освіта Німеччини, професійна підготовка, бакалаврат, бакалаври романо-германської філології, освітньо-професійна програма, кредитно-модульна технологія навчання.

Сучасний стан підготовки бакалаврів романо-германської філології в університетах Німеччини

Колесник І. О.

Проблема вчителя, його професіоналізму, світоглядної культури, духовно-морального вигляду – одна з найактуальніших у педагогіці та філософії освіти. У статті обґрунтовано теоретичні положення формування та розвитку особистості вчителя відповідно до суспільних ідеалів. Узагальнено психолого-педагогічну модель українського вчителя, визначено його характеристику та вимоги щодо виконання професійних обов’язків. Зроблено аналіз історико-педагогічної літератури та творчої спадщини педагогів-класиків. Встановлено, що психолого-педагогічна модель українського вчителя вимагає високого рівня національної самосвідомості, ґрунтовного знання історії України та української психолого-педагогічної думки. Спогади колишніх гімназистів-письменників XIХ – початку ХХ ст. зберігають образи педагогів, яким властиві захопленість своєю справою, живий рух душі, яскравість і своєрідність характерів, чуйність до людей, здатність зрозуміти особливості дитинства і юності, розділити їхні сумніви, тривоги і помисли. Головне, що відзначає художня і мемуарна література в роботі «улюблених вчителів» – спонукання учнів до саморегуляції поведінки, до самовдосконалення, збудження інтересу до науки, виховання довірливого і відповідального ставлення до наукового знання.

In the article the theoretical principles of formation and development of the personality of a teacher in accordance with the social ideals are introduced. Review of psycho-pedagogical model of Ukrainian teachers allowed to determine their characteristics and requirements for the effective realization of professional duties. The analysis of the historical and pedagogical literature and creative heritage of classical teachers is presented. It has been found that the psycho-pedagogical model of Ukrainian teacher requires a high level of national consciousness, a thorough knowledge of the history of Ukraine and the Ukrainian psycho-pedagogical philosophy. Memories of former highschool- writers of XIX - early XX centuries retain the images of teachers that show enthusiasm about their work, the live soul movement, brightness and originality of character, sensitivity to people's ability to understand the features of childhood and youth share their doubts, anxieties and thoughts. The main thing that is mentioned about the «favorite teacher» in art and memoir literature is their ability to encourage students to self-regulation of behavior, selfimprovement, the excitation of interest in science, education trust and responsible attitude to scientific knowledge.

Ключові слова: учитель, наукове знання, письменники, вчені, учні, культура, освіта, суспільні ідеали, педагогічна діяльність.

Постать вчителя в освітньому просторі другої половини XIX - початку XX століття

Ковальчук І. В., Попчук М. А.

У статті розкриваються метакогнітивний та компетентнісний підходи у контексті навчальної діяльності студентів. Охарактеризовано наукові підходи, що відображають проблему дослідження. Особлива увага приділяється метакогнітивному навчанню. Наголошується на важливості використання метакогнітивного та компетентнісного підходів у навчанні лексичного матеріалу.

The article deals with metacognitive and competence approaches in the context of students learning activity. The scientific approaches which are characterized reflect the problem of the research. Special attention is paid to metacognitive learning. The authors emphasize on the importance of using metacognitive and competence approaches in learning lexical material.

Ключові слова: метакогнітивне навчання, компетентність, метакогнітивна компетентність, лексична компетентність.

Метакогнітивний та компетентнісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ

Кулеша Н. П.

У статті висвітлена проблема психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання у вищому навчальному закладі як етап особистісного та професійного розвитку, також розглядається сутність поняття «психологічної адаптації». Репрезентуються професійно-особистісні якості студента.

The article deals with the problem of psychological adaptation of students from families to distant learning environments in higher education as a stage of personal and professional development. The essence of the concept of «psychological adaptation» is revealed. Moreover, professional and personal qualities of the student are represented.

Ключові слова: соціалізація, адаптація, студент, дистантна сім’я, особистісний розвиток, навчання.

Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ як етап особистісного і професійного розвитку

Лисак О. Б.

У статті розглянуто основні види мобільності, охарактеризовано особливі риси європейської мобільності та її відмінності від інших видів мобільності. Проаналізовано основні перешкоди мобільності студентів.

The main types of mobility were considered in the article. Specific features of European mobility and its differences from other species were described. The basic obstacles to student mobility were analyzed.

Ключові слова: європейська мобільність, вертикальна, горизонтальна, циркулююча мобільність, перешкоди мобільності.

Основні перешкоди європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю

Мелих І. І., Романюк В. Л.

Досліджені взаємозв’язки функціональної асиметрії півкуль головного мозку у студентів із особливостями їх темпераменту та успішністю в умовах Рівненщини. Встановлено, що в цілому якісна успішність студентів має статеві відмінності, а також залежить від їх місця народження (Полісся або Лісостеп).

Interrelations of functional asymmetry of cerebral hemi-spheres in students with peculiarities of their temperament and success rate within Rivne region are investigated. It is elucidated that, in whole, qualitative success rate of female students and male students has own peculiarities and also depends on their birthplace (Polissya or Lisostep).

Ключові слова: функціональна асиметрія мозку, темперамент, успішність, студенти, Рівненщина.

Особливості функціональної асиметрійї мозку та успішності студентів Рівненщини

Мул С. А.

У статті висвітлено погляди практичного військового психолога на проблему мотивації офіцерів у прикордонній сфері. Введено нове поняття «психологічно важливе середовище» в контекст вивчення готовності офіцера до професійної діяльності. Узагальнено та розкрито інструментарій мотиву офіцера, виділено спрямованість прикордонного мотиву в діяльності офіцера. Обгрунтований вплив предмету дослідження на активізацію і спрямованість поведінки офіцера-прикордонника.

This article highlights views of practical military psychologists on the problem of motivation in the border sphere. A new term of "psychologically important environment" in the context of the exploration of the officers’ readiness for professional activities is introduced. The toolkit of the motivation of an officers and selected directionality of the border motive in activities of an officer are summarized and disclosed . The influence of the research subject on the intensify and orientation behavior of an borderguard officer is justified.

Ключові слова: прикордонна мотивація, мотив, розвиток, офіцер, професійна діяльність, кордон.

Мотивація як передумова психології готовності до професійної діяльності прикордонника

Садова М. А.

У статті окреслено методологічну базу дослідження професійної відповідальності особистості. Здійснено аналіз наукових підходів щодо предмета дослідження у вітчизняний психології. Подані відмінності та зазначені межі між поняттями, що розкривають феномен професійної відповідальності особистості.

The article describes the methodological basis of research of professional responsibility of an individual. The analysis of scientific approaches to the subject of the study is presented. The differences between these concepts and their boundaries are submitted that enables the author to reveal the phenomenon of professional responsibility of the individual.

Ключові слова: професійна відповідальність, психолого- педагогічний, соціально-психологічний, рольовий підхід, суб’єкт, об’єкт відповідальності.

Наукові підходи до професійної відповідальності у вітчизняній психології

Щербакова О. О.

Стаття присвячена дослідженню психолого-педагогічних умов психологічної адаптації академічно здібних дітей в умовах меритократичної освіти. Визначено позитивний зв’язок між високим рівнем мотивації, самооцінки, благополуччям взаємин у групі й психологічною адаптацією учнів у класах «Інтелект України», а також високу ефективність програми психологічного супроводу академічно здібних учнів початкової школи в умовах меритократичної освіти.

This article deals with psychological and pedagogical conditions of psychological adaptation of academically capable children under conditions of meritocratic education. The positive connection between the high level of motivation, self-appraisal, wellbeing, relations in the group and psychological adaptation of students in «Intellect of Ukraine» classes and high efficiency of the psychological support program of academically capable students under conditions of meritocratic education are denoted.

Ключові слова: психологічна адаптація, молодший школяр, меритократична освіта, академічно об- даровані діти, психологічний супровід.

Психологічна адаптація академічно здібних дітей в умовах меритократичної освіти

Швидів М. Л.

У статті розглянуті основні тенденції вокально-педагогічної методики у спадщині професора Валерія Висоцького, які пов’язані з формуванням вокальних навичок майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу. Висвітлено діяльність високопрофесійної школи співу під керівництвом Валерія Висоцького, яка успішно функціонувала наприкінці XIX століття в консерваторії Галицького музичного товариства. Звернено увагу на велике значення вокально-педагогічних методів італійського співака Ламперті, на основі яких була створена власна викладацька методика маестро Висоцького. Проаналізувавши викладені у «Десяти заповідях співакам» погляди В. Висоцького на мистецтво співу, розкрито суть основних положень його методики, які полягають у тренуванні емісії голосу, досконалому фразуванні й виразній дикції. Це дослідження бере до уваги методи роботи над співочим диханням, наслідуванням, перенесенням уваги, самостійної роботи, а також роботи над вокальними вправами. Подамо характеристику цих методів та рекомендовано їх успішне використання в сучасній практиці постановки голосу, оскільки вони здатні забезпечити високий рівень володіння вокальними навичками співаками-початківцями, діяльність яких у майбутньому буде поєднана з процесом розвитку, експлуатації та збереженням голосової системи людини.

In the article the basic tendencies of vocally-pedagogical methodology are examined in the inheritance of professor Valery Vysotskyi that is related to formation of vocal skills of future music masters during the lessons of the voice training. Activity of high-professional school of singing under the direction of Valery is reflected. It is said to have a great success in the end XIX of century in the conservatory of Galychina Musical Society. The author highlights the importance of vocally-pedagogical methods of the Italian singer Lamperti that served a basis of teaching methodology of maestro of V. Vysotskyi. After V.Vysotsky’s viewes on the art of singing in «Ten commandments to the singers» were analysed, the essence of substantive provisions of his methodology was stated by the author of the article. It is said to consist of training of emission of voice, the perfect phrasing and expressive diction. This research takes into account the methods of singing breathing, inheritance, transference of attention, independent work and introduces vocal exercises. An author gives description of these methods and recommends to use them in modern practice of the voice training as they are able to provide the high level of possessing vocal skills by singing beginners, activity of who in the future will be connected with the process of development, exploitation and maintenance of the vocal system of an individual.

Ключові слова: методи вокального розвитку, співочі вміння та навички, вокальні традиції.

Вплив традицій Валерія Висоцького на формування вокальних навичок майбутніх вчителів музики на заняттях з постановки голосу

Турчак О. М.

У статті на основі теоретичного та емпіричного дослідження проаналізовано залежність інтенсивності проявів тривожності у мовленні студентів від таких особистісних характеристик, як дратівливість, товариськість, врівноваженість, сором’язливість, відкритість, емоційна лабільність, інтровертованість і особистісна тривожність.

On the basis of theoretical and empirical research the author analyzes the intensity of anxiety manifestations in students’ speech from such personal characteristics as irritability, sociability, balance, modesty, openness, emotional lability, introversion and trait anxiety.

Ключові слова: тривожність, вербальні прояви, дратівливість, товариськість, врівноваженість, сором’язливість, відкритість, емоційна лабільність, інтроверсія, екстраверсія, особистісна тривожність.

Інтенсивність проявів тривожності у мовленні студентів залежно від особистісних характеристик

Турчак О. М.

У статті на основі теоретичного та емпіричного дослідження проаналізовано залежність інтенсивності проявів тривожності у мовленні студентів від таких особистісних характеристик, як дратівливість, товариськість, врівноваженість, сором’язливість, відкритість, емоційна лабільність, інтровертованість і особистісна тривожність.

On the basis of theoretical and empirical research the author analyzes the intensity of anxiety manifestations in students’ speech from such personal characteristics as irritability, sociability, balance, modesty, openness, emotional lability, introversion and trait anxiety.

Ключові слова: тривожність, вербальні прояви, дратівливість, товариськість, врівноваженість, сором’язливість, відкритість, емоційна лабільність, інтроверсія, екстраверсія, особистісна тривожність.

Інтенсивність проявів тривожності у мовленні студентів залежно від особистісних характеристик

Українець С. О., Романюк В. Л.

У статті досліджені взаємозв’язки адаптаційного потенціалу у студентів з морфо-функціональними особливостями їх організму в умовах Рівненщини. Встановлено, що адаптаційний потенціал організму студентів залежить від окремих морфологічних показників, стану серцево-судинної системи та рівня радіоактивного забруднення.

Interrelations of adaptation potential in students with morpho-functional peculiarities of their organism within Rivne region were investigated. It was determined that adaptation potential of students’ organism depends on separate morphological indicators, condition of cardiovascular system and level of radioactive contamination.

Ключові слова: адаптаційний потенціал, здоров’я, морфологічні показники, фізіологічні показники, морфо-функціональні індекси, екологія, студенти, Рівненщина.

Особливості адаптаційного потенціалу студентів Рівненщини

Яценюк Н. І.

У статті йдеться про готовність майбутніх учителів іноземної мови як системну професійну компетентність та її структурні компоненти: змістовий, процесуальний та мотиваційний.

The article deals with the problem of future foreign language teachers’ preparation as a system of professional competence. The author presents its structural components, such as the content, the process and the motivation.

Ключові слова: готовність, іншомовна комунікативна компетенція, підручник, молодші школярі.

Готовність майбутніх вчителів іноземної мови до формування у молодших школярів іншомовної комунікативної компетенції засобами підручника