№27/2014

Завантажити збірник одним файлом

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ВИХОВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Артерчук Тетяна Олександрівна

У статті йдеться про перспективи використання німецького досвіду релігійного виховання школярів у державних закладах освіти у другій половині ХХ – на початку ХХІ сторіччя. Автор наголошує на актуаль- ності досліджуваного питання для української школи під час викладання предметів духовно-морального спрямування. Підкреслюється доцільність введення релігійного компоненту виховання в інваріантну скла- дову змісту освіти, що забезпечує дотримання права церков та релігійних громад на участь у суспільному житті з одного боку й сприяє позитивному впливу релігійних цінностей на формування високоморальної особистості учня.

В статье речь идет о перспективах использования немецкого опыта религиозного воспитания школь- ников в государственных учреждениях образования во второй половине ХХ – начале XXI века. Автор подчеркивает актуальность исследуемого вопроса для украинской школы в процессе преподавания пред- метов духовно-нравственной направленности. Подчеркивается целесообразность введения религиозно- го компонента воспитания в инвариантную составляющую содержания образования, что обеспечивает соблюдение права церквей и религиозных общин на участие в общественной жизни с одной стороны и способствует положительному влиянию религиозных ценностей на формирование высоконравственной личности ученика.

The article focuses on the prospects of the use of the German experience of religious education in public educational institutions in the second half of XX – beginning of XXI century. This analysis of scientific sources and documents allows us to make a conclusion about an important role of religion in spiritual and moral education of German schoolchildren. The author emphasizes the relevance of this problem to Ukrainian schools in the teaching of spiritually and morally oriented subjects. It highlights the advisability of introducing religious education to an invariant component of educational content, which provides the right of churches and religious communities for participation in public life on the one hand and contributes to the positive impact of religious values on the formation of high moral identity of pupil on the other hand

Ключові слова: християнство, виховання, школа, німецька педагогіка, урок релігії.


СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Барило Олена Андріївна

У статті розглянуто актуальні проблеми морально-духовного виховання сучасної молоді у процесі на- вчання за психолого-педагогічними спеціальностями в педагогічних закладах освіти з урахуванням нових підходів до здійснення педагогічного дослідження.

В статье рассмотрены актуальные проблемы нравственно-духовного воспитания современной моло- дежи в процессе обучения на психолого-педагогических специальностях в педагогических заведениях об- разования с учетом новых подходов к осуществлению педагогического исследования.

The article deals with current problems of moral and spiritual education of today`s youth in the process of study for psychological and pedagogical occupations in pedagogical institutions taking into consideration new approaches to teaching research.

Ключові слова: виховання, цінності, духовність.


ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАЦІЇ

Білик Людмила Іванівна, Чемерис Інгріда Альгімантівна

У статті автор розкриває актуальність, основні складові та фактори, що зумовлюють формування духовно-моральної особистості на основі дослідження та опитування студентської молоді гуманітар- ного та технічного напрямів навчання. За результатами дослідження зроблено висновки та практичні рекомендації для впровадження до навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів основних за- сад духовно-морального виховання.

В статье автор раскрывает актуальность, основные составляющие и факторы, которые предопред- еляют формирование духовно-нравственной личности на основе исследования и опроса студенческой мо- лодежи гуманитарного и технического направлений образования. На основе результатов исследования сделаны выводы и практические рекомендации по внедрению в учебно-воспитательный процесс высших учебных заведений основных норм духовно-морального воспитания.

In this article the author reveals the actuality, basic components and factors that determine the formation of spiritual and moral personality. This work is based on the research and the survey conducted among the students in humanitarian and technical areas of study. The conclusions and practical recommendations for implementation of the basic principles of spiritual and moral education into the educational process of higher education institutions (HEI) are drawn from the research.

Ключові слова: високодуховна особистість, духовний розвиток, ціннісні орієнтації, соціалізація, гро- мадянська позиція, моральність.


ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ НА МОЛОДЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ НЕОРЕЛІГІЙНИХ РУХІВ (НА ПРИКЛАДІ РУХУ «ДІТИ БОГА»)

Боровець Тарас Євгенійович

Стаття присвячена дослідженню, способам і видам класифікацій нових релігійних рухів у світі. Осо- блива увага приділяється історії виникнення, основним ідеологічним засадам, функціонуванню і згубному впливові на виховання молоді неохристиянської секти «Діти Бога».

Статья посвящена исследованию, способам и видам классификации новых религиозных движений в мире. Особое внимание уделяется истории возникновения, основным идеологическим принципам, функци- онированию и губительному влиянию на воспитание молодёжи секты «Дети Бога».

The article is devoted to study, methods and classification types of new religious movements in the world. Particular attention is paid to the history of the main ideological principles, functioning and pernicious influence on the education of youth sects «Children of God»

Ключові слова: релігія, компоненти, секта, молодь, любов.


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛІГІЙНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

Годунок Наталія Валентинівна

У статті здійснено опис пошукового дослідження щодо виявлення особливостей структурно-функці- ональних характеристик релігійності вчителів християнської етики. Подано інформацію щодо розробки та застосування опитувальника «Структурно-функціональні характеристики релігійності християн».

В статье описано поисковое исследование особенностей структурно-функциональных характерис- тик религиозности учителей христианской этики. Представлена информация по разработке и использо- вании опросника «Структурно-функциональные характеристики религиозности христиан».

This article describes the results of research dedicated to structural and functional characteristics of religiosity of Christian Ethics teachers. The information about designing and using the questionnare «The Structural and Functional Characteristics of Christians’ Religiosity» is presented.

Ключові слова: релігійність, структура релігійності, мотиви релігійності.


ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ ЯК ПРОЦЕС ДУХОВНО-КАТАРСИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Горбенко Сергій Семенович

У статті зроблено спробу обґрунтування можливостей катарсичної діяльності в гуманістичному вихованні особистості. Висловлюється припущення, що катарсис, виховання входять в єдину духовно- моральну систему. Відстоюється позиція про важливість музики, її чуттєвого переживання як засобу розвитку духовної культури індивіда та ролі в цьому процесі вчителя, який зосереджує увагу дітей на зна- чущих художніх цінностях і представляє їх у конкретних видах, формах і прийомах музичної діяльності.

В статье предпринята попытка обоснования возможностей катарсической деятельности в гума- нистическом воспитании личности. Высказывается мысль о том, что катарсис, воспитание входят в единую духовно-нравственную систему. Отстаивается позиция о важности музыки, ее чувственного пе- реживания как средства развития духовной культуры индивида и роли в этом процессе учителя, который сосредотачивает внимание детей на значимых художественных ценностях и представляет их в конкрет- ных видах, формах и приемах музыкальной деятельности.

This paper attempts to study possibilities of cathartic activity in humanistic education of the individual. It is suggested that catharsis and education are the components of a single spiritual and moral system. The importance of music is advocated and its sensuous experiences as a means of spiritual culture of the individual and the role of the teacher in this process, which focuses on children’s significant artistic values and presents them in specific types, forms and methods of musical activity

Ключові слова: духовний катарсис, гуманістичні цінності, функція музичного мистецтва, естетичне переживання, емоційний підйом, людина культури, духовно-катарсична активність.


МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА З ПОГЛЯДУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Гусар Галина Йосипівна

Закладам охорони здоров’я Украни необхідні не тільки кваліфіковані фахівці, але, в першу чергу, висо- коморальні особистості. У статті висвітлюються питання морально-етичної складової медика з погля- ду християнської психології. В процесі навчання молодь отримує спеціальні знання, і важливою складовою професійних вмінь сучасного медика є морально-етична основа. Очевидним є факт, що не тільки сума знань, умінь і навичок, а й морально-етична складова є показником ґрунтовно і різнобічно підготовленого спеціаліста.

Учреждениям здравоохранения Украины необходимы не только квалифицированные специалисты, но, в первую очередь, высоконравственные личности. В статье освещаются вопросы морально-этической основы медика с точки зрения христианской психологии. В процессе обучения молодежь получает специальные знания, и важной составляющей профессиональных умений современного медика морально- этическая основа. Очевидным является факт, что не только сумма знаний, умений и навыков, но и морально-этическая составляющая является показателем основательно и разносторонне подготовленного специалиста.

Health care facilities in Ukraine need not only qualified, but, primarily highly moral personnel. The article highlights the issue of moral and ethical foundations of medical terms of Christian psychology. During training, the youth receives special knowledge. The professional skills of moral and ethical framework are an important part of the modern physician. It is obvious that not only the amount of knowledge and skills, but also moral and ethical component is a vital requirement for a thoroughly and comprehensively trained specialist

Ключові слова: медик, пацієнт, мораль, етика, служіння, християнство.


КОНСЕРВАТИВНИЙ ТА ПРОГРЕСИВНИЙ ПОГЛЯДИ НА МЕДІАТИЗАЦІЮ ПРОТЕСТАНТИЗМУ

Данилюк Ольга Валентинівна

У статті охарактеризовано зростання впливу медіа на життя людей та важливість використання засобів масової інформації для поширення віровчення та висвітлення соціальної роботи релігійних громад. Зосереджено увагу на двох основних поглядах щодо медіатизації протестантизму – консервативному та прогресивному. Попри відмінності у цих позиціях стає зрозуміло, що конфесійні ЗМІ, зокрема протес- тантські, повинні існувати, але на них існує велике навантаження, щоб подавати інформацію зрозуміло для прихильників своїх церков та водночас висвітлювати таку інформацію, яка допомагала би й іншим людям стати прихильниками їхнього віровчення чи принаймні спростовувати міфи, що існують щодо протестантів в Україні.

В статье охарактеризованы рост влияния медиа на жизнь людей и важность использования средств массовой информации для распространения своего вероучения и освещения социальной работы религиозных общин. Сосредоточено внимание на двух основных точках зрения относительно медиатиза- ции протестантизма – консервативной и прогрессивной. Несмотря на различия в этих позициях стано- вится понятно, что конфессиональные СМИ, в частности протестантские, должны существовать, но на них осуществляется большая нагрузка, чтобы подавать информацию доходчиво для сторонников своих церквей и одновременно освещать информацию, которая помогала бы и другим людям стать сторонни- ками их вероучения или по крайней мере опровергать мифы, существующие в отношении протестантов в Украине.

This article describes the growing influence of the media on people’s lives and the importance of using the media to spread their faith and coverage of social work of religious communities. The work focuses on two main views on the mediatization of Protestantism – conservative and progressive. Despite the differences in these positions, it is clear that religious media, particularly Protestant, must exist, but they struggle to present clear information for supporters of their churches and, at the same time, highlight the information that would help other people become supporters of their faith or least able to refute the myths that exist about Protestants in Ukraine.

Ключові слова: протестантизм, медіатизація, прогресивна позиція, консервативна позиція, засоби масової інформації, комунікація.


РОЛЬ СУСПІЛЬСТВА ТА СІМ’Ї У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Дмишко Олександра Степанівна

У статті розкрито роль українського суспільства у формуванні цілісної системи особистості через об’єктивне формування ціннісних інтересів, ідеалів і життєвих пріоритетів. Окреслено роль сім’ї у ви- хованні як основної інституції та першооснови соціального середовища. Зазначено, що однією з головних тенденцій виховання дітей у сім’ї виступає зміст як спеціально утворена система благотворних впливів батьків на дітей.

В статье раскрыта роль украинского общества в формировании целостной системы личности через объективное формирование ценностных интересов, идеалов и жизненных приоритетов. Определена роль семьи в воспитании как основной институции и первоосновы социальной среды. Отме- чено, что одной из главных тенденций воспитания детей в семье выступает содержание как специально созданная система благотворных воздействий родителей на детей.

This article deals with the role of Ukrainian society in the formation of an integrated system of identity formation through the objective value of interests, ideals and life priorities. The work outlines the role of the family in education as the key institutions and primordial social environment. It is noted that one of the main trends in the children’s education in the family acts as a specially created content system beneficial effects of parents on children.

Ключові слова: українське суспільство, сім’я, виховання, особистість, самосвідомість, громадянин.


ФОРМУВАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Дубасенюк Олександра Антонівна

Висвітлюється актуальність проблеми духовності особистості, обґрунтовується її теоретичні за- сади, аналізуються ключові поняття, презентуються результати експериментальної роботи щодо фор- мування у майбутніх педагогів духовно-моральних цінностей.

Освещается актуальность проблемы духовности личности, обосновываются ее теоретические принципы, анализируются ключевые понятия, презентуются результаты экспериментальной работы по формированию у будущих педагогов духовно-моральных ценностей.

The actuality of the problem of the spirituality of a personality is lighted in the article; its theoretical principles are grounded, the key concepts are analyzed; the experimental results in forming in the future teachers of spiritual moral values are presented.

Ключові слова: духовність особистості, моральні цінності, майбутні педагоги, духовна культура


ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Душна Аліна Володимирівна

У статті розглянуто проблеми духовно-морального виховання молоді у сучасному суспільстві. Акцен- товано увагу на потребі духовно-морального зростання українських студентів. Підкреслено важливість розв’язання існуючих проблем у цій сфері, що допоможе формуванню високоморальної особистості.

В статье рассмотрены проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи в современном об- ществе. Акцентировано внимание на потребности в духовно-нравственном росте украинских студентов. Подчеркнута важность разрешения существующих проблем в этой сфере, что поможет формированию высоконравственной личности.

The problems of spiritual and moral education of young people in modern society are considered in the article. The attention is accented on the necessity of spiritual and moral increase in Ukrainian students. The importance of solving existing problems in the field that will help to form the moral personality is underlined.

Ключові слова: духовно-моральне виховання, виховний процес, особистість, мораль, духовність.


ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ – НАДІЙНИЙ ЗАСЛІН СОЦІАЛЬНО-ПСИХІЧНИМ ДЕВІАЦІЯ

Євтух Микола Борисович, Стефанюк Світлана Костянтинівна

Сьогочасні умови соціально-культурного та політично-економічного прогресу вимагають серйозної уваги до виховання духовно-моральної особистості, назване визначатиме зміни міжлюдських взаємин.

Сегодняшние условия социально-культурного и политико-экономического прогресса требуют серьез- ного внимания к воспитанию духовно-нравственной личности, названное будет определять изменения межличностных отношений.

The contemporary condition of social and cultural, political and economic progress requires a serious attention to the upbringing of a spiritual and moral personality. All mentioned above will define the changes of human interactions.

Ключові слова: орієнтація, креатив, девіація, міжлюдські взаємини, правовідношення, соціалізація, релігійна культура, ідеал.


ВАЖЛИВІСТЬ РЕЛІГІЙНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ДУХОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ФАХІВЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

Жигайло Наталія Ігорівна

Стаття присвячена проблемі формування релігійності як невід’ємної складової духовності фахівця європейського рівня. У статті запропоновано: поняття релігійної особистості фахівця європейського рівня; авторську психологічну структуру особистості; авторську модель духовного становлення особис- тості фахівця європейського рівня; програму тренінгу релігійного становлення особистості фахівця єв- ропейського рівня; критерії та джерела формування релігійності фахівця європейського рівня.

Статья посвящена проблеме формирования религиозности как неотъемлемой составляющей духо- вности специалиста европейского уровня. В статье предложены: понятие религиозной личности специа- листа европейского уровня; авторская психологическая структура личности; авторская модель духовного становления личности специалиста европейского уровня; программа тренинга религиозного становления личности специалиста европейского уровня; критерии и источники формирования религиозности специ- алиста европейского уровня

The article deals with the formation of religion as an integral part of spirituality European level specialist. The article suggests: the concept of religious identity European level specialist; psychological structure of the individual author; author’s model of spiritual identity in the process of formation European level specialist; training program of religious identity in the process of formation European level specialist; criteria and sources of the process of formation European level religious specialist.

Ключові слова: релігійність, духовність, формування, релігійна особистість, фахівець європейського рів- ня, авторська модель духовного становлення особистості фахівця європейського рівня,програма тренінгу.


НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙНИХ НАРОДНИХ ТА СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ (70-і рр. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Завальнюк Андрій Ростиславович

У статті розглянуто особливості процесу навчання і виховання учнів у християнських конфесійних школах у Німеччині доби Кайзерського рейху в контексті загального розвитку шкільної освіти епохи, зо- крема навчальний план у школах, основні вектори виховного процесу, умови здійснення навчання у школах.

В статье рассматриваются особенности процесса обучения и воспитания учеников в христианских конфессиональных школах в Германии в эпоху Кайзерского рейха в контексте общего развития школьного образования исследуемого периода: учебный план в школах, главные векторы воспитательного процесса, условия, в которых совершался образовательный процесс в школах.

This article deals with the peculiarities of the process of pupils’ education and upbringing in the Christian confessional national schools in Germany in the Kaiser period, in the context of the common school education development of this epoch. Namely the content of education at schools, the main vectors of the upbringing process and the conditions of education at schools were considered in the article.

Ключові слова: католицькі школи, євангельські школи, навчальний план, освітні заклади, християнська школа, християнське виховання.


ЕТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ У ПОСТМОДЕРНІЙ КУЛЬТУРІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ВИХОВНА ПЕРСПЕКТИВА

Карповець Максим Вячеславович

У статті розглянуто спектр етичних проблем та питань, які актуалізуються у просторі постмо- дерної культури. Вищезгадані проблеми осмислюються у контексті антропологічно-виховного дискурсу, тобто відповідальності, правди, добра та зла. Робиться висновок, що попри розмиті кордони між класич- ними модерними концептами, постає необхідність своєрідного «повернення» до витоків антропологічних проектів, зокрема у царині етики та педагогіки, щоб подолати постмодерний соціокультурний вакуум.

В статье рассмотрен спектр этических проблем и вопросов, которые актуализируются в простран- стве постмодерной культуры. Вышеупомянутые проблемы осмысливаются в контексте антропологи- чески-воспитательного дискурса, в частности ответственности, правды, добра и зла. Делается вывод, что несмотря на размытые границы между классическими модерными концептами, возникает необходи- мость своеобразного «возвращения» к истокам антропологических проектов, а именно в области этики и педагогики, чтобы преодолеть постмодернистский социокультурный вакуум.

The range of ethical problems and issues that are updated in the space of postmodern culture were analyzed in the recent article. The above problems were interpreted in the context of anthropological and educational discourse such as responsibility, truth, good and evil. It is concluded that despite the blurred boundaries between classical Modern concepts, there is a need for a kind of «return» to the roots of anthropological projects, particularly in the area of ethics and pedagogy to overcome postmodern sociocultural vacuum.

Ключові слова: етика, антропологія, педагогіка, філософія освіти, постмодерна ситуація, плюралізм.


ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Кучина Катерина Олегівна

Стаття присвячена висвітленню та аналізу ідей виховання моральної особистості, які пов’язані з іс- нуванням людини. Акцентується на необхідності та пріоритетності моральності, окреслюються шляхи виховання моральної особистості в контексті сучасних освітніх змін.

Статья посвящается освещению и анализу идей воспитания нравственной личности, которые связаны со существованием человека. Акцентируется на необходимости и приоритетности нравственности, конкрети- зируются пути воспитания нравственной личности в контексте современных образовательных изменений.

The article is devoted to the interpretation and analysis of the ideas of upbringing connected with the existence of a person. The article underlines the necessity and the priority of morality. The ways of education of moral personality are outlined in the context of modern educational changes.

Ключові слова: гуманістичне виховання, духовність, моральність, цінності, криза освіти.


СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ

Лещинський Олександр Петрович, Старовойтенко Наталія Василівна, Зражевський Сергій Фрідріхович

На основі тестування студентів-лінгвістів старших курсів проводиться аналіз спрямованості осо- бистості та обговорюються шляхи формування духовних цінностей

На основе результатов тестирования студентов-лингвистов старших курсов проводится анализ на- правленности личности и обсуждаются пути формирования духовных ценностей.

Purposefulness and values of master students are analyzed. Ways of formation of spirituality values are discussed.

Ключові слова: спрямованість особистості, студенти, старшокурсники, цінності.


МЕТОДИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКО- ТА АЛКОЗАЛЕЖНИХ У ХРИСТИЯНСЬКИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ

Лозинська Тетяна Львівна

Стаття презентує методико-практичні аспекти ресоціалізації людей із залежною поведінкою. Зо- крема представлено програму християнського центру реабілітації, основні напрями її роботи.

Статья представляет методические и практические аспекты ресоциализации нарко-, алкозависимых. Также представлена программа христианских центров реабилитации, основные направления её работы.

The article presents the methodology and the practical aspects of social rehabilitation of people addicted behavior. In particular, article presents the program of Christian rehabilitation Centers and the main directions of its work.

Ключові слова: залежна поведінка, християнські центри реабілітації, форми реабілітації, програма християнських центрів реабілітації.


ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ДИВЕРСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Малинівська Людмила Іванівна

У статті розглянуто психолого-педагогічні основи виховання духовно-моральних цінностей у студен- тів, підкреслено, що система цінностей для кожної особистості, для суспільства і держави є тією осно- вою, спираючись на яку можна налагоджувати міжособистісні взаємини усередині держави і зі світом уцілому.

В статье рассмотрены психолого-педагогические основы воспитания духовно-нравственных ценнос- тей у студентов, подчеркнуто, что система ценностей для каждой личности, для общества и госу- дарства является той основой, опираясь на которую можно налаживать межличностные отношения внутри государства и с миром в целом.

In the article psychological and pedagogical bases of education of spiritual and moral values in students are considered. It is also underlined that the system of values for every personality, for society and state is that key component that can be used for establishing interpersonal relationships within the state and the world on a large scale.

Ключові слова: особистість, духовність, моральність, духовно-моральні цінності.


ЦІННІСНО-СМИСЛОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Мицько Володимир Мирославович

У роботі висвітлено погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо природи та ґенези ціннісно-смис- лової сфери особистості, здійснено структурно-функціональний аналіз особистісних цінностей та смислів.

В работе представлены взгляды отечественных и зарубежных исследователей на природу и генезис ценностно-смысловой сферы личности, осуществлен структурно-функциональный анализ личностных ценностей и смыслов.

Psychological and pedagogical problems of aksiogenesis of future psychologists was learned with the help of typological analysis of existing methods of determination in tasks and means of professional and personal improving of students-psychologists and also with the help of fixing aksiopsychological determinants of professional development of future psychologists.

Ключові слова: аксіогенез, особистісне становлення, смисл, ціннісно-смислова сфера особистості, цінність.


ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДІ

Моран Ірина Володимирівна

Стаття присвячена проблемі формування толерантності молоді як основного перспективного про- шарку майбутньго суспільства. У статті запропоновано: поняття толерантності, ознаки толерант- ної особистості; розгляд гуманістичних підходів щодо формування і виховання толерантності; джере- ла формування толерантності молодого покоління; запропоновані способи толерантного поводження у міжособистісній взаємодії; психологічні умови придбання особистістю позиції ненасильства.

Статья посвящена проблеме формирования толерантности молодежи как основной перспективной прослойке будущего общества. В статье предложено: понятие толерантности, признаки толерант- ной личности; рассмотрены гуманистические подходы к формированию и воспитанию толерантности; источники формирования толерантности молодого поколения; предложены способы толерантного по- ведения в межличностном взаимодействии; психологические условия приобретения личностью позиции ненасилия.

The article is devoted to the problem of youth tolerance as the main promising stratum of the future society. The paper proposed: the notion of tolerance, features of a tolerant personality; consideration of humanistic approaches on formation and education of tolerance; sources of tolerance formation of the young generation; methods of tolerant behaviour within interpersonal interaction; psychological conditions of acquiring non-violent position by a person.

Ключові слова: толерантність, формування толерантності, виховання толерантності, толерант- ність молоді, толерантна особистість, позиція ненасильства, самоактуалізація, «культурний» діалог.


СІМ’Я ЯК ОСНОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Огірко Олег Васильович

У статті розглядаються проблеми духовно-морального виховання молодого покоління, які ґрунтують- ся на сімейних цінностях. Аналізуються аспекти християнського розуміння сім’ї та її виховного впливу на духовність та моральність.

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания молодого поколения, осно- ванные на семейных ценностях. Анализируются аспекты христианского понимания семьи и ее воспита- тельного воздействия на духовность и нравственность.

This article discusses the moral education of the young generation based on family values. The aspects of the Christian understanding of the family and its educational impact on spirituality and morality are analyzed.

Ключові слова: сім’я, чоловік, жінка, виховання, духовність, моральність, Творець, Церква, цінності, обов’язки, зрілість, подружжя, любов.


ВПЛИВ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ НА ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА: У ПРАКТИЦІ 1-Ї КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА В ПЕРІОД УНДР (1917–1920 РР.)

Олійник Валентина Василівна

У статті розкрито вплив виховних заходів на пізнавальний розвиток особистості дитини у практиці 1-ї Київської гімназії ім. Т. Шевченка в період УНДР (1917–1920 рр.), розглянуто та проаналізовано типи торжеств.

В статье раскрыто влияние воспитательных мероприятий на познавательное развитие личности ребенка в практике 1-й Киевской гимназии им. Т. Шевченко в период УНДР (1917–1920 гг.), рассмотрены и проанализированы типы торжеств

The article explores the effect of educational activities on the formation and cognitive development of the child in the practice of the 1st Taras Shevchenko Kiev Gymnasium during UNDR period (1917–1920), the types of celebrations are reviewed and analyzed.

Ключові слова: учні гімназії, розвиток, виховання, педагогічний колектив, шкільні торжества.


ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ЯК ОДНА ІЗ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН

Повалій Людмила Вікторівна

Стаття присвячена обґрунтуванню однієї із педагогічних умов формування гуманних батьківсько-ди- тячих взаємин – підвищення педагогічної культури батьків дітей молодшого шкільного і підліткового віку. Схарактеризовано поняття «педагогічна культура батьків», висвітлено зміст та принципи роботи вчителя з батьками щодо реалізації цієї умови.

Статья посвящена обоснованию одного из педагогических условий формирования гуманных родитель- ско-детских взаимоотношений – повышению педагогической культуры родителей детей младшего школьно- го и подросткового возраста. Охарактеризовано понятие «педагогическая культура родителей», освещены содержание и принципы работы учителя с родителями относительно реализации данного условия.

The article is devoted the ground of the increase of parents’ pedagogical culture of primary school children and teenage school children as a one of the conditions in forming of humane parent-child relationships. The concept «parents’ pedagogical culture» it is described and the content and principles of parents’ work in realization of this condition are approached.

Ключові слова: педагогічна культура батьків, діти молодшого шкільного та підліткового віку, гуманні батьківсько-дитячі взаємини.


ВАСИЛЬ ЗЕНЬКОВСЬКИЙ ПРО РОЛЬ СІМ’Ї В ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДИТИНИ

Пода Вікторія Миколаївна

Стаття присвячена аналізу поглядів В. Зеньковського на роль сім’ї в духовно-моральному вихованні дитини на різних етапах становлення її особистості.

Статья посвящена анализу взглядов В. Зеньковского на роль семьи в духовно-нравственном воспита- нии ребенка на разных этапах становления его личности.

The article is dedicated to the analyses of Zenkovskyi’s views on the family role in the moral and spiritual education of a child at its personality stages formation.

Ключові слова: духовність, духовно-моральне виховання, релігійність, сім’я, сімейне виховання.