№20/2012

Завантажити збірник одним файлом

Волошина В. О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р. В.
Волошина В.О., аспірант, викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін, науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету «Острозька академія». Джонсон Ф.У., доктор філософії, доцент кафедри психології Стокгольмського університету, завідувач Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету «Острозька академія». Каламаж Р.В., доктор психологічних наук, проректор з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія».

У даній статті здійснений огляд окремих видів метапам‘яттєвих суджень та когнітивних процесів, що лежать в їх основі. Автори зосереджують свою увагу на експериментальному вивченні суджень про легкість вивчення (EOL), миттєвих (iJOL)та відкладених суджень про вивчене (dJOL). У статті викладено результати експериментального дослідження когнітивних процесів, що є основою метапам’яттєвих суджень, з використанням наступних експериментальних змінних: обумовленість часом, прогностична валідність метапам’яттєвих суджень, внутрішньокореляційний зв'язок між метапам’яттєвими судженнями.

This paper reviews different metamemory judgments concerning to their underlying cognitive processes. Authors focus this research on investigation of Ease of Learning (EOL) judgments, immediate and delayed Judgment of Learning (JOL) extent to their underlying structure. As a result, in the current research we decided to study do EOLs and JOLs of word pairs under time pressure differ from those made without any time pressure with respect to the predictive validity of the EOLs and JOLs towards later cued recall and the underlying basis of the judgments; and to investigate the intercorrelations between EOLs and immediate and delayed JOLs.

Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі

Каламаж Р. В.
доктор психологічних наук, проректор з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія».

У статті здійснений аналіз напрацювань зарубіжних та ві-тчизняних дослідників стосовно зв’язків когнітивних стилів між собою, з пізнавальними процесами,окремими параметрами діяльності та особистості. Вказується на актуальність побудови когерентної теорії когнітивного стилю та перспективність досліджень у цьому напрямку.

The article analyzes developments overseas and domestic research on cognitive styles of ties between them and with cognitive processes, some of the parameters and personality. Author indicates the relevance of building a coherent theory of cognitive style and promising research in this direction.

Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях

Коцюк Ю. А.
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку, Національний університет «Острозька академія».

У статті розглядається роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем, зокрема досліджується ставлення людей до паролів.

The article considers the current issue of the human factor in the protection of informational systems; in particular, we investigate people's attitude to passwords.

Роль людського чинника у питаннях захисту Інформаційних систем

Матласевич О. В.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри писолого-педагогічних дисциплін, Національний університет «Острозька академія».

У статті здійснюється спроба історико-психологічної реконструкції ментальної моделі світу у богословській спадщині Василя Суразького. Автор розкриває сутність поняття ментальної моделі світу, обґрунтовує та описує дослідницьку процедуру психолого-історичної реконструкції. В результаті дослідження виявлені та описані основні компоненти ментальної моделі світу: уявлення про людину, її місце в природі і суспільстві; розуміння природи і Бога; специфічні особливості спрямованості особистості того часу (моральні переконання, вірування, ціннісні орієнтації, погляди, ідеали, життєва позиція).

Article presents the historical and psychological reconstruction of mental model of the world which is described in the theological inheritance of Vasyl Surazky. An author exposes essence of concept of mental model of the world, grounds and describes research procedure historical and psychological reconstructions. As a result of discussion was described the basic components of mental model of the world: picture of man, its place in nature and society; understanding of nature and God; specific features of orientation of personality of that time (moral persuasions, beliefs, valued orientations, looks, ideals, vital position).

Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу у Богословській спадщині василя суразького

Максименко С. Д., Пасічник І. Д.
Максименко С. Д., доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім.. Г.С. Костюка, дійсний член АПН України. Пасічник І. Д., академік Академії наук Вищої школи України, доктор психологічних наук, професор, ректор Національного університету «Острозька академія».

У статті здійснений аналіз становлення когнітивної психології через призму дослідження людської пам’яті. Автори проілюстрували фундаментальні витоки когнітивної психології в контексті психології пам’яті та згрупували найбільш суттєві підходи до її вивчення.

Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини

Попова М. І.
асистент кафедри психології, Львівський національний університет імені І.Франка.

Здійснено порівняльний аналіз операціональних здібностей телефонних консультантів різного виду послуг з різним рівнем професійної компетентності. Встановлено специфічні операціональні здібності операторів кожної групи та визначено особливості когнітивних стилів висококомпетентних телефонних операторів.

The comparative analysis is made for the operational capabilities of telephone consultants concerning services of various types with different levels of professional competence. Specific operational capabilities of operators of each group are noted and the features of cognitive styles of highly competent operators are defined.

Особливості когнітивних стилів в структурі операціональних здібностей висококомпетентних телефонних консультантів

Сігінішина А. С.
аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін, Національний університет «Острозька академія».

У даній статті пояснено дію механізму метапам’яті, представлені основні види метакогнітивних суджень та принципи їх виникнення.

In this article, the mechanism of metamemory functioning is explained, and the main types of metacognitive judgments and principles of their occurrence are presented.

Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті

Чепелєва Н. В.
доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, заступник директора з наукової роботи, зав.лабораторії когнітивної психології Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України.

У даній статті розглянуто проблеми розвитку особистості з огляду на постнекласичний методологічний підхід, який тлумачить особистість як культурний об’єкт, що формується завдяки процесам самотворення, самопроектування та самодетермінації. Показано, що розуміння та інтерпретація соціокультурного та життєвого досвіду сприяють формуванню особистості як дискурсивного суб’єкта, що, у свою чергу, є однією із умов особистісного зростання.

The problems of personal development are discussed from the perspective of post-non-classical methodological approach, which construes the personality as a cultural object formed as a result of the processes of self-creation and self-determination. The evidence is given that understanding and interpretation of socio-cultural and life experiences promote forming of the individual as a discursive subject, thus providing one condition of personal growth.

Самопроектування особистості у контексті постнекласичної психології

Смульсон М. Л.
доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України.

У статті розглядаються психологічні проблеми розвитку інтелекту в умовах дистанційних навчальних середовищ. Показано, що спільні метакогніції (рефлексія, стратегічність, децентрація) та самостійна постановка задачі є ознаками, достатніми для інтеграції різних видів інтелекту – академічного, практичного, соціального, емоційного тощо – і для диференціації їх від інших психічних конструктів.

The article considers psychological problems of the intellectual development under distance educational environments. General metacognitions (reflection, strategic thinking, decentration) and aidless target setting are shown to be sufficient for integration of different types of intelligence – academic, practical, social, emotional – and for their discrimination from other psychic constructs.

Інтелектуальний розвиток у дистанційних навчальних середовищах

Александровська В. М.
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

В статті розглядається філософсько-концептуальний та психолого-гносеологічний феномен молитви як четвертого стану свідомості. В науковій літературі подібні стани рахуються як іллюзорні, віртуальні. Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології стали моделювати ці стани, апелюючи до психіки людини – волі, віри, уяви. Медицина і сучасна експериментальна психологія використовують ці моделі віртуальної реальності, філософсько-теоретичні їх концепції, методики та технології для лікування різних захворювань, в тому числі і не виліковних, розкриваючі глибокий захисний потенціал психіки людини.

The article considers phylosophical and conceptual phenomenon of prayer as fourth state of consciousness. The scientific literature considers such states as virtual and illusual. Modern mass-media and computer technologies began to construct these states, appealing to the human psyche – will, faith, imagination. Medicine and modern experimental psychology are using these models of the virtual reality, phylosophical and theoretical conceptions, techniques and technologies for treatment of different diseases treateble and not treateble as well.

Психологія молитви: когнітивний аналіз феномену

Власюк Д. П.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології, Волинський національний університет ім.. Лесі Українки

У статті розглядається можливість керування формуванням ментальних репрезентацій через механізми мимовільного запам’ятовування в процесі поглибленої переробки інформації.

The article deals with the possibility to control the formation of mental representations through mechanisms of involuntary memorization during the profound information processing.

Мимовільне запам’ятовування в процесі формування когнітивно-репрезентативних структур

Волошинська Л. В.
викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

У статті представлено результати теоретичного аналізу понять ставлення до здоров’я особистості, валеонастановлення, аналіз їх звязку. Показана роль валеонастановлення у формуванні позитивного емоційно-ціннісного ставлення до здоров’я.

In this article we present the results of the analysis theoretical concepts attitude to health, valeo-adjustment, analysis of their relationship. The role of valeo-adjustment in the formation of a positive emotional-valuable attitude to health was shown.

Теоретичні підходи до визначення понять ставлення до здоров’я та валеонастановлення особистості

Глухова О. Г.
викладач кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький національний університет ім. М. Горького

В статті розглядається проблема ідеального у філософії і психології, історія розвитку питання у суміжних дисциплінах, соціокультурні механізми розвитку ідеального.

This article considers the problem of ideal in philosophy and psychology, history of the development of this question by the other sciences, social cultural ideal’s development mechanisms.

Ідеальне як соціокультурна модель свідомості.

Давидов П. Г.
викладач кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький національний університет ім. М. Горького

У статті здійснюється гносеологічний аналіз та психологічна рефлексія образотворчих переходів в сучасній освіті в Європі. З’ясовується сутність компетентністного підходу та його відмінність від кваліфікаційного підходу. Досліджуються філософські, педагогічні та психологічні аспекти реалізації цього підходу у діяльності вищої професійної школи.

The article deals with and gnoseological analysis of competent phenomenon approach in education. Essence of competent approach and its difference from approach of qualification is determined. Philosophical, pedagogical and psychological aspects of this approach realization are investigated in activity of the Higher School.

Трансформації в сучасній європейській освіті: гносеологічний аналіз та психологічна рефлексія.

Захаренко Л. М.
старший психолог відділення психологічного забезпечення, Національна академія внутрішніх справ України.

У даній статті представлені результати емпіричного дослідження особливостей цільового планування життєвих перспектив курсантами, що навчаються у вищому навчальному закладі МВС України, залежно від профілю часової орієнтації.

In this article the presented results of empiric research of features of the having a special purpose planning of life perspectives by students which study in higher educational establishment Ministry of Internal Affairs of Ukraine, depending on the type of time orientation.

Особливості цільового планування життєвих перспектив курсантами з різними профілями часової орієнтації.

Зеленська В. Ю.
викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.

У статті розглядається проблема психологічного захисту і адаптації особистості. Було виділено та описано характер захисних механізмів, показані функції адаптивного потенціалу, показано розвиток цих ідей у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях.

The article considers the problem of personalytie’s psychological defence and adaptation. The characteristic of the defence mechanisms is given, the function of the adapation potential and the evolution of these ideas in the works of foreign and native scientists are shown.

Проблема психологічного захисту та адаптації особистості в сучасній психології.

Клевець Л. М.
старший викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького.

В даній статті розглядаються психологічні причини психосоматичних захворювань студентів, аналізуються спеціальні дослідження.

This article researches psychologic courses of psychosomatic illments of students, analysis special researchs.

Психологічні фактори в генезі психосоматичних розладів.

Кравчина Т. В.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри романо-германських мов, Хмельницький національний університет.

Стаття присвячена вивченню психологічного механізму творчості. Визначені основні рівні та фази творчості. Розглянуті та висвітлені ознаки творчого мислення.

The article is devoted to the study of psychological mechanism of creativity. The basic levels and phases of creativity are defined. Features of creative thinking are considered and highlighted.

Природа творчості та психологічні аспекти творчої особистості.

Кузнєцова І. В.
завідувач кафедри практичної психології, Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки.

В статті з позиції системного аналізу розглядається Інтернет-реальність та її підсистеми: соціальна, віртуальна, культурна, інформаційна. Визначаються основні властивості системи Інтернет-реальностей та характеризуються такі її поняття, як «вхід», «вихід», «мета», «зв’язки», «елементи». Доводиться зв’язок Інтернет-реальності з психічними реальностями людини.

In the article Internet-reality and it’s subsystems (social, virtual, cultural, informational) is considered from the position of the systemic analysis. The basic properties of Internet-reality system are determined and concepts of the system, such as «entry», «quit», «aim», «connections», «elements», are described. The connection between the Internet-reality and the human’s psychical realities is proved.

Системний підхід в психологічному аналізі інтернет-реальності.

Крижановська З. Ю.
кандидат психологічний наук, старший викладач кафедра загальної та соціальної психології, Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Стаття присвячена вивченню феномену творчості в контексті проблеми особистісного розвитку. А саме, дослідження полягає в розширенні уявлень про креативність в контексті самореалізації особистості. Отримані результати дозволяють уточнити вплив креативності як системної властивості на можливість самопроектування власного майбутнього. Емпіричні дані дослідження збагачують і поглиблюють уявлення про детермінанти самореалізації особистості.

The article is devoted to studying the phenomenon of creativity in the context of personal development. Specifically, the study is to expand understanding of creativity in the context of self-identity. The obtained results allow to clarify the impact of creativity as the system properties you can samoproektuvannya own future. Empirical data research enrich and deepen understanding of the determinants of self-identity strategy.

Творча спрямованість особистості в процесі проектування її самореалізації.

Лисиця А. В.
кандидат біологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін, Національного університету «Острозька академія».

В статті розглянуто стан вивчення проблеми впливу спадковості на когнітивні процеси, а також деякі особливості еволюції та функціонування мозку, тенденції розвитку молекулярної біології. Для адекватного реагування на виклики сучасності, що пов’язані із розвитком новітніх генетичних технологій, запропоновано в процесі навчання студентів-психологів передбачити можливості їх теоретичного та практичного ознайомлення з сучасними ДНК-технологіями.

This article is dedicated to problem of the influence to heredity on cognitive processes. Some particularities to evolutions and operating the brain, trends of the development to molecular biology are presented in this article also. The Students psychologists must know how adequately to respond to call of our time. This there is development the most latest genetic technology in the first place. The Possibilities acquaintance with modern DNA-technology must be provided in scholastic process.

Генетичне підгрунття когнітивних процесів.

Огородник І. С.
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького.

В роботі розглядається співвідношення психології і релігії в психоаналізі К. Юнга, релігійна свідомість та підсвідомість людини, їх органічна психічна природа.

This article researches a relations between psychology and religion in the psychoanalise of K. Jung, religin counshares, and uncounsshares, of man, their organic psychic nature.

Генетичне підгрунття когнітивних процесів.Концепція співвідношення психології і релігії у психоаналізі К.Юнга.

Осичка О. В.
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, Одеський національний економічний університет.

Проаналізовано підходи до розробки концепцій особистості керівника. Встановлено, що аналізовані підходи засновані на авторському уявленні про структуру особистості, механізми її зміни і психологічні вимоги до керівника. Показано, що в осмисленні феномену особистості керівника недостатній розвиток отримали психосемантичний, автобіографічний і експериментально-психологічний підходи, що і може розглядатися як перспективні напрями подальших досліджень.

In this article approaches of conceptions of personality of leader are analysed. It is set that analysable approaches are based on an authorial idea about the structure of personality, mechanisms of it change and psychological requirements to the leader. It is shown that in the comprehension of the phenomenon of personality of leader insufficient development was got by psychosemantic, autobiographic and experimental approaches, what can be perspective directions of further researches.

Підходи до розробки концепції особистості керівника.

Попчук М. А.
магістр спеціальності «Психології», Національний університет «Острозька академія».

У статті проведено аналіз поняття метапам’яті, підходів до його визначення, основних категорій. На основі сучасних досліджень та публікацій узагальнено ключові компоненти поняття "метапам’ять".

The article is devoted to the analysis of the concept "metamemory". Furthermore, the approaches to its definition and key categories are considered and generalized. Based on the current researchers and publications the key components of the concept "metamemory" are generalized.

Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості.

Савелюк Н. М.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та психології, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка.

У статті розглядається внесок у сучасну психологію особистості відомого психолога когнітивної орієнтації – Дж. Келлі, автора теорії особистісних конструктів. Аналізується запропонований дослідником метод «репертуарних ґраток» як засіб виявлення специфіки світосприйняття та світорозуміння людини, наголошується на можливості його масового застосування. Описуються результати емпіричного дослідження, здійсненого автором статті із залученням модифікованої за змістом (набором репертуарних ролей) зазначеної техніки та з метою з’ясування місця постаті «Бога» у категоріальних структурах свідомості студентської молоді.

The article regards the contribution into modern psychology of personality made by D. Kelly – the prominent psychologist of cognitive orientation and author of the theory of personality’s constructs. The method of “repertory grid” offered by the investigator is analyzed as the means of revealing the specific character of the human’s perception and comprehension of the world, the possibility of their mass usage is emphasized. The author describes the results of empiric investigation made with the help of applying the modified in content (set of repertory roles) mentioned technique and in order to reveal the place of “God’s” identity among the categorical structures of the students’ consciousness.

Соціальний світ і постать «Бога» крізь призму категоризації студентською молоддю.

Савченко О. В.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології, Херсонський державний університет.

У статті проведений порівняльний аналіз семантичних просторів, отриманих при оцінці екстремальних і повсякденних ситуацій. Виділені кількісні і якісні розбіжності в складі та когнітивній складності даних просторів.

The paper presents the results of a comparative analysis of semantic spaces which are received in the evaluation of extreme and typical situations. We have identified quantitative and qualitative differences in the composition and cognitive complexity of these spaces.

Аналіз когнітивних структур, що обумовлюють сприйняття та оцінку різних ситуацій.

Смерічевський Е.Ф.
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.

В статті розглядається місце та роль культурної проблематики в психологічній науці, досліджуються її соціальні функції та детермінанти.

This article reseachers plase and role of the cultural probltmatics in the psychological science, its social functions and determinants reseachers.

Культура в сучасній психології: соціальні детермінанти і функції.

Твердоступ - Бельчікова О.В.
викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький медичний національний університет ім. М. Горького.

У статті розглядається проблема становлення професійної самосвідомості у студентів в сучасній психології. Викладено уявлення зарубіжних та відчизняних вчених щодо проблематики данної теми. Наведено аналіз самосвідомості особистості.

The article considers the problem of the formation of student’s professional consciousness in the modern psychology. The ideas of foreign and native scientists about given problem are stated.

Проблема становлення професійної самосвідомості у студентів в сучасній психології.

Федоренко С. В.
аспірант, Національний педагогічний університет ім. П. Драгоманова.

У статті представлені результати дослідження емоційно-мотиваційних факторів виникнення комп’ютерної залежності серед студентської молоді.

In article the results of research of emotion and motivational factors of formation students’ computer addiction are presented.

Чинники виникнення інтернет-залежної поведінки у студентської молоді.

Фофанова Л.В.
викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький медичний національний університет ім. М. Горького.

В статті розглядається взаємозв’язок між освітою і культурою в межах глобальних процесів соціокультурної трансформації, інформатизації і соціально-психологічних наслідків.

This article researches relation between education and culture in the framework of global process of social cultural transformation, information and social – psychological impacts.

Освітні парадигми xxi століття і соціально-психологічні наслідки

Henryk Raszkiewic
Doctor, Warsaw University of Life Sciences.

Що відомо психологам, в рамках їх компетенції, про основи зображень вишуканих композицій образотворчого мистецтва? Навіть якщо їм вдасться написати декілька розумних зауважень щодо функції візуалізації, вони можуть необгрунтовано вважати, що це буде корисно для художника? Наукові статті не є першою причиною творчого натхнення і зростання самосвідомості художника. Це навпаки, означає, що думки художників про своє мистецтво є осередком дослідних робіт з пошуку елементів артистизму.

What may psychologists know, within the scope of their competence, about imagery foundations of refined compositions of fine arts? Even if they manage to write a few reasonable remarks on the imaging function, could they be so unreasonably impertinent to believe, that it is going to be useful for an artist? Research papers are not the first cause of artistic inspiration and growth of artist's self-awareness. It is the other way round, which means that scarce opinions expressed by artists about their arts focus research papers on the search for elements of artistry.

Psychological imagination processes in art