№2/2015

Завантажити збірник одним файлом

ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж

У статті здійснено розмежування понять «група» та «колектив», обґрунтовано явище децентрації як інтегральної властивості особистості у груповій діяльності. Визначено найбільш ефективні види кооперації в груповій діяльності студента, об- ґрунтовано доцільність розв’язку завдань у навчальній діяль- ності невеликими групами студентів. Розкрито особливості взаємодії між членами групи та специфіку побудови навчальної сумісної діяльності.

В статье осуществлено разграничение понятий «группа» и «коллектив», обоснованно явление децентрации как интеграль- ной характеристики личности в групповой деятельности. Опре- делены наиболее эффективные виды кооперации в групповой де- ятельности студента, обоснована целесообразность решения задач в учебной деятельности небольшими группами студентов. Раскрыты особенности взаимодействия между членами группы и специфику построения учебной совместной деятельности.

The article gives the distinction between such notions as «group» and «staff», analyses phenomenon of decentration as an integral property of the individual in group activities. The most effective types of student cooperation in a group are highlighted; expediency of solving problems in the study activity of small groups of students is described. Moreover, the features of an interaction between group members and specific construction of joint learning activities are analyzed.

Ключові слова: група, колектив, децентрація, кооперація, на- вчальна діяльність, кооперативне та колективне рішення завдань.

ПРОФЕСІЙНА Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

С. І. Білозерська

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення змісту професійної Я-концепції; уточнено сутність понят- тя; визначено рольові функції Я-концепції, які забезпечують досягнення внутрішньої гармонії, вміння пояснювати власний професійний досвід та передбачати власні дії, вчинки та їх на- слідки; охарактеризовано структурні компоненти професійної Я-концепції: когнітивний, емоційний, поведінковий; зазначено, що сформованість образів Я професіонала дозволяє особистос- ті актуалізувати себе в професії та вибудувати власну страте- гію професійного розвитку.

В статье рассмотрены теоретические подходы к опреде- лению содержания профессиональной Я-концепции; уточнена сущность понятия; определены ролевые функции Я-концепции, которые обеспечивают достижение внутренней гармонии, уме- ние объяснять собственный профессиональный опыт и предус- матривать собственные действия, поступки и их последствия; охарактеризованы структурные компоненты профессиональной Я-концепции: когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенче- ский, указано, что сформированность образов Я профессионала позволяет личности актуализировать себя в профессии и вы- строить собственную стратегию профессионального развития.

The article discusses theoretical approaches to definition of the content of professional self-concept; the essence of the concept has been specified; The role functions of self-concept that help achieve inner harmony, the ability to explain the professional experience and forecast own actions, deeds and their consequences have been determined; structural components of professional self-concept have been defined, namely: cognitive, emotionally evaluative, behavioral; it has been indicated that the formation of images of an individual professional allow self-actualization of an individual in the profession and building his own professional development strategy.

Ключові слова: формування, становлення, професійна Я-концепція, образ Я, професійний розвиток, соціалізація.

СТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В. О. Вовк

У статті окреслена проблема процесу становлення суб’єктності особистості майбутнього фахівця. Охарактери- зовані функції студентів як суб’єктів майбутньої професійної діяльності та механізми розвитку суб’єктності в освітньому просторі вищого навчального закладу. Розглянуто особливості освітнього середовища як опосередкованого впливу на розвиток особистості студента. Висвітлено психолого-педагогічні умо- ви та чинники реалізації внутрішніх можливостей становлення суб’єктності за період навчання у виші.

В статье указанная проблема процесса становления субъ- ектности личности будущего специалиста. Охарактеризованы функции студентов как субъектов будущей профессиональной деятельности и механизмы развития субъектности в обра- зовательном пространстве высшего учебного заведения. Рас- смотрены особенности образовательной среды как опосредо- ванного влияния на развитие личности студента. Освещены психолого-педагогические условия и факторы реализации вну- тренних возможностей становления субъектности за период обучения в вузе.

In this article is described the problem of process of the formation of subjectivity of a future specialist. The students’s functions as a subject of future professional activity and the mechanisms of development of subjectivity in the educational space of higher education had been characterized. It had been described the features of the educational environment as indirect effect on the development of the individual student. The psychological and pedagogical conditions and factors of implementing the internal capacity of the formation of subjectivity during studying at the university had been elucidated.

Ключові слова: суб’єктність, становлення суб’єктності майбутнього фахівця, чинники становлення суб’єктності сту- дента, освітнє середовище, студентський вік.

САНОГЕННЕ І ПАТОГЕННЕ МИСЛЕННЯ: ТЕОРІЯ І ВАЖЛИВІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

А. Ю. Гільман, М. А. Шугай

У статті проаналізовано здобутки зарубіжних та вітчизня- них науковців у дослідженні саногенного мислення, здійснено по- рівняльний аналіз понять «саногенне і патогенне мислення», осо- бливостей їх прояву. Визначено доцільність вивчення проблеми саногенного мислення у процесі збереженні психічного здоров’я особистості. Охарактеризовано особливості психологічної до- помоги людям, що переживають важкі життєві обставини, обґрунтовано актуальність підтримки та розвитку саногенного мислення під час переживання кризових ситуацій і травмуючих подій.

В статье проанализированы достижения зарубежных и отечественных ученых в исследовании саногенного мышления, осуществлен сравнительный анализ понятий «саногенное и па- тогенное мышление», особенностей их проявления. Определена целесообразность изучения проблемы саногенного мышления в процессе сохранении психического здоровья личности. Охарак- теризованы особенности психологической помощи людям, пере- живающим трудные жизненные обстоятельства, обоснованно актуальность поддержки и развития саногенного мышления во время переживания кризисных ситуаций и травмирующих событий.

The article analyzes the achievements of foreign and Ukrainian scholars in the study of the concept «sanohenic thinking». A comparative analysis of the categories «sanohenic and pathogenic and thinking», which outlines the features of their manifestation, has been conducted. The feasibility of the sanohenic thinking study in the context of individual’s mental health preservation is determined. The peculiarities of psychological assistance to the people experiencing difficult life circumstances are highlighted. The relevance of the support and sanohenic thinking development for the individuals who are experiencing crises and traumatic events are justified.

Ключові слова: саногенне мислення, патогенне мислення, психологія здоров’я, кризові ситуації, психотравмуючі події, пси- хосоціальна реабілітація.

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЙНОСТІ У СТРУКТУРІ РЕАГУВАННЯ МОЛОДІ НА НЕБЕЗПЕКУ ЩОДО УРАЖЕННЯ ВІЛ

Л. П. Журавльова, В. Г. Сенкевич

У статті подано емпіричну перевірку взаємозв’язків між емпатійністю та структурними компонентами реагування мо- лоді на небезпеку щодо ураження ВІЛ. Доведено наявність ем- патійної детермінації реагування молоді на небезпеку. Висока емпатійність сприяє безпеці на рівні стурбованості; обумовлює більшу об’єктивність в оцінці ризику як власного інфікування, так і для Іншого; відповідає вищим показникам саморегуляції, емоційної зрілості та вищому рівню знань із ВІЛ / СНІД. Молодь із неконструктивними моделями поведінкового копінгу більшою мірою схильна до антиемпатії. У жінок інтегральний показник емпатійності є вищим, порівняно з чоловіками, як до загалу, так і до людей, які живуть із ВІЛ.

В статье представлена эмпирическая проверка взаимосвязей между эмпатийностью и структурными компонентами реагиро- вания молодежи на опасность заражения ВИЧ. Доказано наличие эмпатийной детерминации реагирования молодежи на опасность. Высокая эмпатийность способствует безопасности на уровне обеспокоенности; обусловливает большую объективность в оцен- ке риска как собственного инфицирования, так и для Другого; со- ответствует высоким показателям саморегуляции, эмоциональ- ной зрелости и высокому уровню знаний ВИЧ / СПИД. Молодежь с неконструктивными моделями поведенческого копинга в большей степени подвержена антиэмпатии. У женщин интегральный по- казатель эмпатийности выше, по сравнению с мужчинами, как к общему населению, так и к людям, которые живут с ВИЧ.

The article presents empirical verification of relationship between empathy and structural components of the youth reaction to the danger of contracting the HIV. Are proved the presence of empathy determination reaction youth at risk. High empathy promotes safe level of concern; causes greater objectivity in assessing their own risk of infection as well as for the Other; meets the highest indicators of selfregulation, emotional maturity and a higher level of knowledge on HIV / AIDS. Young people with not constructive models of behavioral coping are more prone to not empathy. Integral indicator of empathy is higher compared to women or to men, as the own population and to people living with HIV.

Ключові слова: емпатія, емпатійність, контроль над ризи- ком інфікування, стратегії реагування, структурні компоненти реагування на небезпеку щодо ураження ВІЛ.

ГЕНДЕРНІ МОДЕЛІ В УЯВЛЕННЯХ МОЛОДІ

Л. Д. Заграй

У статті висвітлено роль гендерних схем, які створюються і транслюються в суспільстві, у формуванні гендерних уявлень молоді. Гендерна схема розглядається як схематизована модель, яка включає систему уявлень про риси маскулінності / фемінін- ності, гендерні ролі, поведінку, зафіксовані у фонових очікуван- нях суспільства, підтримуються психологічними потребами лю- дини поводити себе в соціально схваленій манері, відчувати свою цілісність і несуперечливість. Обґрунтовано застосування асо- ціативного експерименту для виявлення стереотипів-концептів гендерного досвіду молодих людей. Визначено ключові стереоти- пи гендерного досвіду молодих людей на основі яких відбувається сприйняття, оцінка себе та інших.

В статье раскрыто влияние гендерных схем транслирую- щихся в обществе на формирование гендерных представлений молодежи. Гендерная схема рассматривается как схематизи- рованная модель, которая включает систему представлений о чертах маскулинности / фемининности, гендерных ролях, поведении, зафиксированых в фоновых ожиданиях общества, поддерживается психологическими потребностями личности вести себя в социально приемлемом стиле. Обосновано исполь- зование ассоциативного эксперимента с целью определения сте- реотипов-концептов гендерного опыта молодых людей. Опреде- лено ключевые стереотипы гендерного опыта молодых людей.

The article deals with the influence of gender patterns created and transmitted in a society on forming the young people’s gender perceptions. The gender scheme is regarded as a schematyzed model that includes a system of ideas of masculinity / femininity traits, gender roles, behavior, recorded in the background expectations of society, supported by psychological needs of a human to behave in a socially approved manner, to feel his integrity and consistency. The use of associative experiment for identifying stereotype concepts of young people’s gender experience has been proved. The author determines the key stereotypes of young people’s gender experience, which are the basis for perception, self-assessment, assessment of other people.

Ключові слова: гендерна схема, гендерний досвід, фонові очіку- вання, гендерні ролі, маскулінність, фемінінність, андрогінність.

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ДІЯЛЬНОСТІ у СКЛАДНИХ УМОВАХ

М. Й. Казанжи

У статті викладено основні результати дослідження специ- фіки особистісних характеристик, що відіграють значну роль у формуванні психологічної готовності до діяльності у складних умовах (на прикладі спеціалістів морського флоту). Визначе- но перелік особистісних характеристик, що відіграють значну роль у психологічній готовності – це адаптивність, уміння ви- рішувати конфліктну ситуацію, стресостійкість, прийняття себе та інших, емоційний комфорт, внутрішній контроль, кон- тактність, самоприйняття, гнучкість поведінки, пізнавальні здібності, товариськість, креативність, сміливість, емоційна стабільність, самодостатність, готовність до ризику тощо. За результатами дослідження виділено емоційно-вольовий, мо- тиваційно-смисловий, когнітивний, комунікативний, виконав- чий, самодостатньо-актуалізований та морально-нормативний типи психологічної готовності до означеної діяльності.

В статье изложены основные результаты исследования спец- ифики личностных характеристик, играющих большую роль в формировании психологической готовности к деятельности в сложных условиях (на примере специалистов морского флота). Определено перечень личностных характеристик, играющих значи- тельную роль в психологической готовности – это адаптивность, умение решать конфликтную ситуацию, стрессоустойчивость, принятие себя и других, гибкость поведения, познавательные спо- собности, общительность, креативность, смелость, самодоста- точность, готовность к риску и пр. По результатам исследования выделено эмоционально-волевой, мотивационно-смысловой, когни- тивный, коммуникативный, исполнительный, самодостаточно- актуализированный и морально-нормативный типы психологиче- ской готовности к указанной деятельности.

The article describes the main results of the study devoted to the specifics of personal characteristics that play a major role in the formation of psychological readiness to the activity in difficult conditions (by the example of Navy specialists). A list of personal characteristics that play a significant role in psychological readiness has been determined. They are adaptability, ability to solve conflict situations, stress tolerance, acceptance of oneself and others, flexibility of behavior, cognitive abilities, sociability, creativity, courage, self-sufficiency, willingness to take risks and so on. According to the results of the study emotional-volitional, motivational-semantic, cognitive, communicative, executive, self-sufficient-actualized, moral-normative types of psychological readiness to the mentioned activity have been defined.

Ключові слова: діяльність у складних умовах, типи готов- ності, особистісні характеристики, психологічна готовність, компоненти готовності.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

В. О. Каламаж

У статті розглянуто проблему застосування ефектів гру- пової динаміки в контексті навчання іноземної мови. На основі проведеного теоретичного аналізу виділено основні чинники гру- пової динаміки під час вивчення іноземної мови та дано характе- ристику кожному з них.

В статье рассматрино проблему применения эффектов групповой динамики в контексте изучения иностранного языка. На основе проведеного теоретического анализа выделено основ- ные факторы групповой динамики во время изучения иностран- ного языкa и дано характеристику каждому из них.

This article deals with the problem of the use of effects of group dynamics in the sphere of learning a foreign language. On the basis of a theoretical analysis, main factors of group dynamics while learning a foreign language are determined and described.

Ключові слова: групова динаміка, групова згуртованість, групові ролі і цілі, лідер групи.

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗУБОЖІННЯ В УКРАЇНІ ХХІ СТОЛІТ

І. Р. Карчевський

У статті розглядається проблематика тяжкого соціаль- но-психологічного навантаження на широкі кола українського суспільства, яке викликано стрімкими процесами знедолення та зубожіння. На основі теоретичного аналізу наукових джерел та співставлення його висновків із офіційним соціально-еконо- мічним станом в Україні встановлюється основні психологічні негативні здобутки громадського суспільства. Визначено реко- мендації щодо формування позитивного варіанту вирішення пси- хологічних проблем зубожіння.

В статье рассмотрена проблематика тяжелой социально- психологической нагрузки на широкие массы украинского обще- ства, которое вызвано стремительными процессами обеднения и отсутствия жизненных перспектив. На основе теоретического анализа научных источников та соотношение его умозаключений с официальной социально-экономической ситуацией в Украине определено основные психологические негативные достижения общества. Определено рекомендации по формированию позитив- ного варианта преодоления психологических проблем бедности.

In the article the problems of severe social and psychological burden on the wider Ukrainian society, which caused rapid processes manifestations of poverty and impoverishment. Based on the theoretical analysis of scientific sources and comparing it with the official conclusions of the socio-economic situation in Ukraine is the main psychological negative achievements of civil society. Recommendations determined to create a positive option solve psychological problems impoverishment.

Ключові слова: український соціум, бідність, психологічні про- блеми, світовий досвід сприйняття, оптимістичні дії індивіда.

ПСИХОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ-ХІРУРГІВ

І. О. Никоненко

Психолого-організаційні умови професійної діяльності ліка- рів-хірургів. У статті розглянуті особливості психолого-органі- заційних умов професійної діяльності лікарів-хірургів та здійсне- но їх порівняння на етапах професійного зростання: досвідчених лікарів та інтернів хірургічного відділення. За результатами емпіричного дослідження визначені такі професійно-організа- ційні стресори: дії безпосереднього начальника, відволікання іншими людьми, відсутність необхідної інформації щодо того, що робити чи як робити. Особливості їх вияву залежать від до- свіду лікаря-хірурга: у лікарів на відміну від інтернів сформува- лася емоційна стійкість (витривалість) та екстрений план дій в умовах виникнення стресогенної ситуації. У ході дослідження було визначено, що інтенсивність впливу зазначених вище стре- сорів на професійну діяльність лікарів-хірургів залежить від суб’єктивного сприйняття спеціалістами стресогенних ситуа- цій. Згідно шкали стресованості організація праці лікарів-хірур- гів незалежно від досвіду роботи фахівця є напруженою, стре- согенною, вимагає від особистості лабільності поведінкових реакцій, миттєвості реагування та емоційної загартованості.

Психолого-организационные условия профессиональной де- ятельности врачей-хирургов. В статье рассмотрены особен- ности психолого-организационных условий профессиональной деятельности врачей-хирургов и осуществлено их сравнения на этапах профессионального роста: опытных врачей и интернов хирургического отделения. По результатам эмпирического ис- следования определены следующие профессионально-организа- ционные стрессоры: действия непосредственного начальника, отвлечение другими людьми, отсутствие необходимой инфор- мации о том, что делать или как делать. Особенности их проявления зависят от опыта врача-хирурга: у врачей в отличие от интернов сформировалась эмоциональная устойчивость (вынос- ливость) и экстренный план действий в условиях возникновения стрессогенной ситуации. В ходе исследования было определено, что интенсивность воздействия выше указанных стрессоров на профессиональную деятельность врачей-хирургов зависит от субъективного восприятия специалистами стресогенных ситуа- ций. Согласно шкале стресованости организация труда врачей- хирургов независимо от опыта работы специалиста, является напряженной, стрессогенной, требует от личности лабильно- сти поведенческих реакций, мгновенного реагирования и эмоци- ональной закалки.

Psychological-organizational conditions of professional activities of surgeons. The article describes the features of psychological-organizational conditions of professional activities of surgeons and done comparison of psychological-organizational conditions on the stages of professional activities of surgeons and interns of surgical department. The results of empirical research showed such psychologicalorganizational stressors: activities of supervisor, interruptions by other people, lack of necessary information about what to do or how to do it. Features manifestations of stressors depend on the experience of the surgeon: surgeon with experience of activities has emotional stability and action plan in the conditions of stressful situation unlike interns of surgical department. In the research was defined that intense influences of stressors to professional activities of surgeons depends of subjective perception of surgeons of stressful situation. For two group of respondents method of organizational stressors showed that professional activities of surgeons there are stressful and requires from person to have lability of behavioral of action and to have emotional stability.

Ключові слова: професійно-організаційні стресори, суб’єктивність сприйняття ситуації, лабільність поведінкових реак- цій, хірургічна діяльність.

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ОЦІННО-МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

О. В. Савченко

У статті визначені особливості організації оцінно-мотива- ційного компонента рефлексивної компетентності, який забез- печує оцінювання форм власної активності та її результатів, винесення суджень про їх ефективність, визначення ймовірних варіантів розвитку подій життєдіяльності та формування орієнтирів для подальшого саморозвитку. Автор запропонував визначати три складові цього компонента: систему критеріїв оцінювання рефлексивної активності суб’єкта, систему зді- бностей суб’єкта до прогнозування власної активності, систе- му життєвих завдань на саморозвиток (самопізнання, саморе- гуляцію, самовизначення та самоздійснення).

В статье проанализированы особенности организации оце- ночно-мотивационного компонента рефлексивной компетент- ности, который обеспечивает оценивание различных форм активности и ее результатов, вынесение суждений об их эф- фективности, определение возможных вариантов развития событий жизнедеятельности и формирование ориентиров для дальнейшего саморазвития. Автор предложил выделить три составляющие этого компонента: систему критериев оценива- ния рефлексивной активности субъекта, систему способностей субъекта к прогнозированию собственной активности, систему жизненных задач на саморазвитие (самопознание, саморегуля- цию, самоопределение и самоосуществление).

In the article were analyzed the characteristics of the organization of the value-motivational component of the reflective competence, which provides an evaluation of the different activity`s forms and them results, a making judgments about their effectiveness, the shaping of the possible scenarios of life and the formation of the priorities for further self-development. The author proposed to allocate three components of the components: the system of the criteria of an evaluating of the reflective activity`s forms, the predictive abilities` system, the system of the life tasks for the self-development (self- knowledge, self-regulation, self-determination and self-realization).

Ключові слова: рефлексія, рефлексивність, рефлексивна ком- петентність, оцінно-мотиваційний компонент, критерій оціню- вання, прогностична здібність, життєве завдання.

ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

О. А. Столярчук

У роботі здійснено диференціацію понять «професійні цін- ності», «професійні ціннісні орієнтири» та «професійні пріо- ритети». Подано тлумачення поняття професійного аксіоге- незу як процесу формування професійних ціннісних орієнтирів майбутнього фахівця. Встановлено, що професійний аксіогенез активізується під час фахового навчання та має суперечливий характер співвідносно з вагомими особистісними цінностями та пріоритетами студентів. Проаналізовано результати дослі- дження динаміки формування професійних пріоритетів майбут- ніх учителів. Встановлено переважання внутрішніх професійних пріоритетів над зовнішніми, зокрема отримання задоволення від роботи, професійна самореалізація та саморозвиток є найбільш значущими фаховими пріоритетами студентів усіх курсів. Вод- ночас зафіксовано нівелювання цінності соціального обов’язку щодо майбутньої педагогічної діяльності.

В работе осуществлено дифференциацию понятий «профес- сиональные ценности», «профессиональные ценностные ориен- тиры» и «профессиональные приоритеты». Подано толкование понятия профессионального аксиогенезиса как процесса форми- рования профессиональных ценностных ориентиров будущего специалиста. Установлено, что профессиональный аксиогенезис активизируется во время профессионального обучения и имеет противоречивый характер соотносимо с весомыми личностны- ми ценностями и приоритетами студентов. Проанализированы результаты исследования динамики формирования профессио- нальных приоритетов будущих учителей. Установлено преоб- ладание внутренних профессиональных приоритетов над внеш- ними, в частности получение удовольствия, профессиональная самореализация и саморазвитие являются наиболее значимыми профессиональными приоритетами студентов всех курсов. В то же время зафиксировано нивелирование ценности социально- го долга по отношению к будущей педагогической деятельности.

Differentiations between the concepts «professional values», «professional value orientations» and «professional priorities» was made in the paper / research. The explanation of the concept professional axiogenesis as a process of formation of professional value orientation of the future professionals is presented. It was established that professional axiogenesis is activated during professional training and a has a controversial character correlating with significant personal values and priorities of students. The results of the study of the dynamics of formation of professional priorities of future teachers were analyzed.Тhe predominance of internal over external trade priorities was specified; particularly pleasure and professional selfrealization and self-development are the most important professional priorities of students of all courses. At the same time leveling of value of social responsibility for future pedagogical activities is noted.

Ключові слова: професійний аксіогенез, професійні цінності, професійні ціннісні орієнтації, професійні пріоритети, фахове навчання, майбутні вчителі.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ УНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

С. Г. Уварова

У статті здійснено огляд теоретичних та практичних під- ходів до проблеми надання екстреної психологічної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій. Висвітлено теоретичні уявлення щодо психічних змін, які спричинюються впливом надзвичайних, кризових ситуацій. Розкрито психоло- гічний зміст поняття «надзвичайна ситуація». Проаналізовано чинники, які визначають специфіку організації та надання екс- треної психологічної допомоги внаслідок надзвичайної ситуації. Визначено зміст, специфіку, принципи та завдання екстреної психологічної допомоги. Висвітлено основні напрямки діяльнос- ті бригад екстреної психологічної допомоги. Розкрито зміст та специфіку організації телефонної лінії для надання екстреної психологічної допомоги внаслідок надзвичайних ситуацій. Визна- чено основні критерії успішності надання первинної психологіч- ної допомоги.

В статье осуществлен обзор теоретических и практических подходов к проблеме оказания экстренной психологической по- мощи пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций. Осве- щены теоретические представления о психических изменениях, которые возникают под воздействием чрезвычайных ситуаций, кризисных ситуаций. Раскрыто психологическое содержание понятия «чрезвычайная ситуация». Проанализованы факто- ры, которые определяют специфику организации и оказания экстренной психологической помощи вследствие чрезвычайной ситуации. Определена специфика, содержание, принципы и за- дачи экстренной психологической помощи. Освещены основные направления деятельности бригад экстренной психологической помощи. Раскрыто содержание и специфика организации теле- фонной линии для оказания экстренной психологической помощи вследствие чрезвычайной ситуации. Определены основные кри- терии успешности оказания первичной психологической помощи.

The article presents an overview of theoretical and practical approaches to a problem of rendering psychological emergency aid to the persons aggrieved as a result of the emergency situations. Theoretical ideas of psychic changes caused by the influence of emergency, crisis situations are reflected. The psychological concept content of emergency situation is revealed. The factors that define the specifics of organizing and rendering psychological emergency aid in the emergency situation are analysed. The content, the specific character, the principles and tasks of the psychological emergency aid are defined. The main areas of activity for the psychological emergency teams are presented. The content and the specific character of organizing the hotline for rendering psychological emergency aid during the emergency situations are revealed. The main criteria of success for rendering primary psychological aid are defined.

Ключові слова: екстрена психологічна допомога, телефон екстреної психологічної допомоги, надзвичайні ситуації, гострі стресові стани, основні напрями діяльності бригад екстреної психологічної допомоги.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ НАСИЛЬСТВА СЕРЕД МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

О. М. Юрчик

У статті представлено результати емпіричного досліджен- ня проявів насильства в середовищі дітей початкових класів. Ви- явлено залежність між агресивною поведінкою та статусом у групі: кривдниками є ізольовані та знехтувані діти; учні, які за- ймають високі статусні позиції в класі, характеризуються як неагресивні та товариські. Чітко окреслено характерні прояви вербального та фізичного насильства і його високий рівень поши- реності в середовищі учнів молодшого шкільного віку. З’ясовано, що булінг пов’язаний із катарсичною й експлетивною функціями, демонстрацією дорослості та приналежністю до референтної групи осіб. Обґрунтовано необхідність здійснення психопрофі- лактичних заходів щодо попередження шкільного насилля.

В работе представлены результаты эмпирического иссле- дования проявлений насилия в среде детей начальных классов. Выявлена зависимость между агрессивным поведением и ста- тусом в группе: обидчиками есть изолированные и отвергнутые дети; ученики, которые занимают высокие статусные позиции в классе, характеризуются как неагрессивные и общительные. Четко очерчены характерные проявления вербального и физи- ческого насилия и его высокий уровень распространенности в среде учащихся младшего школьного возраста. Выяснено, что буллинг связан с катарсической и эксплетивной функциями, де- монстрацией взрослости и принадлежностью к референтной группе. Обоснована необходимость осуществления психопрофи- лактических мероприятий по предупреждению насилия в школе.

This work presents the results of empirical research of violence among primary school children. Found dependence between aggressive behavior and status in the group, offenders are isolated and rejected children; pupils who hold high status positions in the class are characterized as non-aggressive and sociable. Clearly defined typical signs of verbal and physical violence and its high prevalence among primary school children. It was found that bullying associated with cathartic and expletive functions, a demonstration of maturity and belonging to the reference group. Grounded necessity of implementation psychoprophylactic activities to prevent school violence.

Ключові слова: шкільне насильство, психологічна профілак- тика, молодший школяр, булінг, агресивність, жертва, кривдник