Положення про рецензування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ

та порядок проходження статей у Наукових записках Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”»

 

1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції Наукових записок Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”»

 

2. Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

 

3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

 

4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

 

5. У рецензії висвітлюються такі питання:

• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;

• чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;

• чи має зміст статті певну новизну;

• чи відповідає стаття науковому рівню журналу; 

• чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів; 

• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

 

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей» (посилання), які пройшли первинний контроль у редакції (унікальність статті – не менше 75%).

 

7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного рецензування, стаття може бути повернута авторові на підставах недотримання вимог щодо рівня унікальності, про що буде повідомлено автора редакцією з прикріпленням звіту про рецензування.

 

8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

 

9. Випускаючий редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

 

10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

 

11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток) і обирають один із варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

 

12. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

 

13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

 

14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

 

15. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний за випуск, адміністратор. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

 

16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

 

17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

 

18. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

 

19. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

 

20. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

 

Головний редактор:

д. психол. н., проф. І. Д. Пасічник

Заступник головного редактора:

к. психол. н., доц. Шугай М. А.

Відповідальний за випуск:

к. психол. н., доц. Матласевич О. В.

Адміністратор:

к. психол. н. Гільман А. Ю.

Додаток 

Форма оцінки рецензентом

Назва статті _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Реєстраційний номер _____________________________________________________

 

Питання рецензенту

Так

Ні 

Коментар

1

Чи відповідає тема науковому профілю журналу?

 

 

 

2

Чи є тема науково актуальною і практично корисною?

 

 

 

3

Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?

 

 

 

4

Чи містить вступ чітко поставлені цілі?

 

 

 

5

Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?

 

 

 

6

Чи методологічно правильно представлено результати дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.

 

 

 

7

Чи повно і правильно висновки відображають результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим і чи дають пропозиції для подальших досліджень?

 

 

 

8

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?

 

 

 

9

Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з погляду стилю і мови?

 

 

 

10

Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?

     
 

Рекомендація рецензента

   

Рекомендовано до публікації

Рекомендовано на доопрацювання

Не рекомендовано до публікації