Ліцензійний договір

Затверджено наказом ректора НаУОА

 

№ ____ від _____ ___________ 20___ р.

 

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

м. Острог, 15.03.2018 р. 

 

 

Національний університет «Острозька академія», в особі ректора Національного університету «Острозька академія» проф. Пасічника Ігоря Демидовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Ліцензіат) з однієї сторони та Ліцензіар з іншої сторони уклали цей Ліцензійний договір приєднання відповідно до ст.ст. 205, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у такому значенні:

 

Твір – наукова стаття, яка запропонована Ліцензіаром для публікації в «Наукових записках Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”»;

 

Ліцензіар – автор (автори), якому (яким) належать виключні авторські права на Твір;

 

Невиключна ліцензія – ліцензія, яка не виключає можливості використання Ліцензіаром Твору та видачі ним іншим особам ліцензій на використання даного Твору;

 

Сторони – Ліцензіат та Ліцензіар;

 

Журнал – «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”»;

 

Інші терміни, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Надаючи Ліцензіату будь-який Твір, Ліцензіар – фізична особа, яка своєю творчою працею створила Твір, беззастережно погоджується з умовами цього Договору.

 

2.2. Ліцензіар надає Ліцензіату виключну ліцензію на використання Твору на необмежений строк на безоплатній основі, а Ліцензіат на умовах, визначених цим договором, публікує Твір у Журналі.

 

2.3. За цим Договором передаються права на використання Твору такими способами: – відтворення Твору; – включення Твору як складової частини до журналів, збірників, монографій тощо; – розповсюдження Твору; – подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

 

2.4. Ліцензіар має право на подальше використання Твору та надання невиключної ліцензії на його використання третім особам.

 

2.5. Територія використання – без обмежень;

 

2.6. Тиражування – без обмежень.

 

 

3. ГАРАНТІЇ ЛІЦЕНЗІАРА

3.1. Ліцензіар гарантує, що на час надання Твору Ліцензіату:

 

3.1.1. Ліцензіару належать авторські права на цей Твір.

 

3.1.2. Твір або будь-яка його частина є авторською розробкою.

 

3.2. Ліцензіар гарантує, що у Творі не використано частини або фрагменти інших творів, авторські права на які належать третім особам, а всі цитати з творів третіх осіб використовуються з посиланням на ім'я автора та першоджерело.

 

 

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. Для Ліцензіарів, які до моменту публікації даного Договору на офіційному сайті «Наукових записок Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”» (https://psj.oa.edu.ua/) не подавали свій Твір для публікації в «Наукових записках Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”», свідоцтвом повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є факт передачі Ліцензіаром Твору для публікації в «Наукових записках Національного університету «Острозька академія»; серія “Психологія”» через електронну пошту, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином. З моменту передачі Твору для публікації в «Наукових записках Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”», Ліцензіар автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата передачі Твору.

 

4.2 Для Ліцензіарів, які до моменту публікації даного Договору на офіційному сайті «Наукових записок Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”» (https://psj.oa.edu.ua/) вже подавали свої Твори для публікації в «Наукових записках Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”», свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є: 

– або незаперечення проти умов даного Договору (згода через мовчання) протягом 30 календарних днів з моменту публікації даного Договору. В іншому випадку (незгода з умовами даного Договору) заперечення має бути надано Ліцензіату в письмовій формі протягом 30 календарних днів з моменту публікації даного Договору; 

– або факт передачі Ліцензіаром нового Твору для публікації в «Наукових записках Національного університету «Острозька академія», серія “Психологія”» через електронну пошту, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином. При настанні однієї з цих подій Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку вважається дата публікації даного Договору.

 

4.3. Ліцензіат на письмову вимогу Ліцензіара надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

 

4.4. Цей Договір набирає чинності з дня надання Ліцензіаром Твору Ліцензіату.

 

 

5. ПРАВА СТОРІН

5.1. Ліцензіар має право:

 

5.1.1. Усно або письмово повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки Твору та вживати заходи щодо їх усунення.

 

5.1.2. У разі використання Твору із порушеннями норм законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та цього Договору заборонити використання Твору (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушень.

 

5.1.3. З урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.

 

5.2. Ліцензіат має право:

 

5.2.1. На використання Твору способами, зазначеними в пункті 2.2 цього Договору.

 

5.2.2. На надання субліцензій іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній Договором сфері.

 

5.2.3. Робити запити і одержувати необхідну інформацію та документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара.

 

 

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Ліцензіар зобов’язаний:

 

6.1.1. Надати Ліцензіату у використання Твір.

 

6.1.2. Відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмета Договору і необхідні для виконання умов Договору.

 

6.1.3. Відповідно до запиту Ліцензіата брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з боку Ліцензіара.

 

6.2. Ліцензіат зобов’язаний:

 

6.2.1. Використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором.

 

6.2.2. Не розголошувати будь-які відомості, які складають комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією.

 

6.2.3. Дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара.

 

 

7. ПОЧАТОК ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Дата укладання Договору (акцепту) визначається відповідно до розділу 3 цього Договору.

 

7.2. Договір укладається на невизначений термін.

 

7.3. Цей договір опубліковано на офіційному сайті «Наукових записок Національного університету «Острозька академія», серія “Психологія”» (https://psj.oa.edu.ua/) 2019 року.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

8.1. Ліцензіар гарантує, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

 

8.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом зобов’язань, що передбачені цим Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов’язань по Договору.

 

8.3. У випадку систематичного порушення Ліцензіатом умов Договору щодо своїх зобов’язань, Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Ліцензіата не менше, ніж за 30 календарних днів.

 

 

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів.

 

9.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 

 

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

 

10.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

 

10.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися в момент прострочення нею виконання своїх обов’язків за Договором.

 

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Ліцензіар відступає від свого права вимагати авторську винагороду за будь-яке використання Твору на умовах визначених цим Договором. Виплата авторської винагороди Ліцензіару за його використання за цим договором не передбачена.

 

11.2. Ліцензіар погоджується, що реалізація Видавцем переданих прав на безкоштовне використання Твору відповідно до умов цього Договору не може вважатися як посягання на особисті немайнові та майнові права Ліцензіара.

 

11.3. Цей Договір є договором приєднання, умови якого визначаються Ліцензіатом, і може бути укладений іншою Стороною не інакше як шляхом приєднання до цього Договору в цілому. Надання Ліцензіаром Твору Ліцензіату на публікацією є згодою Ліцензіата на укладення цього Договору на викладених в ньому умовах.

 

11.4. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторона повинна повідомити про таку зміну іншу Сторону в термін не більше ніж 10 днів з моменту настання таких змін.

 

11.5. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАТА:

Національний університет «Острозька академія» 

Рівненська обл.,

м. Острог 35800

вул. Семінарська, 2

Україна,

код 22554101

р/р 31257392105402 в ДКС України 

МФО 820172

тел. (03654) 2-29-49

 

Ректор _____________________________________ Пасічник І. Д.