Умови оформлення та публікації

Кафедра психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія» оголошує набір статтей до наступного випуску наукового збірника «Наукові записки. Серія “Психологія» (збірник включено до переліку наукових фахових видань України (психологічні науки), наказ МОН України
№ 747 від 13.07.2015 р.).

Вимоги до оформлення публікації

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України № 7-06/1 від 15.01.2003 р.

Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок.

Текст подається у форматі А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис.». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Малюнки та графіки надсилати вкладеним файлом окремо від документу.

Матеріал подаються в такій послідовності:

1-й рядок: шифр УДК, складене відповідно до вимог, шрифт звичайний, прямий, вирівнювання справа;

2-1 рядок: прізвище, ім’я, по-батькові автора (співавторів), шрифт жирний прямий, вирівнювання справа;

3-й рядок: науковий ступінь, вчене  звання, шрифт звичайний курсив, вирівнювання справа;

4-й рядок: навчальний заклад, місто, шрифт звичайний курсив, вирівнювання справа;

5-й рядок: назва статті, шрифт жирний прямий, вирівнювання по центру;

Наступний рядок залишається пустим.

Під ним набирається анотація та ключові слова українською, російсько та англійською мовами – шрифт звичайний курсив, 12 pt, вирівнювання – по ширині.

Вимоги до оформлення анотацій: прізвище, ініціали автора (співавторів), назва статті, текст анотації (близько 800 знаків, розміщених в одному абзаці). Анотація повинна відображати основний науковий результат, представлений у статті. В анотації не може бути перефразована назва статті, вона має містити конкретну інформацію про суть досліджень і одержані результати.

Під анотацією друкуються ключові слова (5-7 слів) – вирівнювання по ширині абзацу, шрифт звичайний, курсив.

Після анотацій один рядок залишається пустим.

Далі друкується текст статті.

Текст повинен бут структурованим:

1) постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);

2) короткий огляд останніх досліджень і публікацій по темі (в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);

3) мета статті;

4) матеріали і методи;

5) виклад основного матеріалу: результати дослідження та їх обговорення (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

6) висновки (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі).

Зазначені елементи повинні бути чітко прописані у статті.

Після тексту статті один рядок пропускається.

За ним (вирівнювання по центру) друкується слово ЛІТЕРАТУРА.

Джерела у списку літератури необхідно розміщувати в алфавітному порядку і оформляти відповідно до чинних вимог (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9-13).  Номер посилання в самому тексті друкується у квадратних дужках. При необхідності через кому зазначаються конкретні сторінки [4, с. 123].

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками; декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6].

До матеріалів додається:

рецензія доктора чи кандидата наук (для статей докторів та кандидатів наук рецензії не потрібні);

авторська картка: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь, адреса (домашня, службова), телефони;

реферат статті (розширена анотація) англійською мовою, яка буде розміщена на сайті Національного Університету «Острозька академія» та подана до електронних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Реферат (розширена анотація) англійською мовою (обсягом 2500 – 3000 знаків)  повинен включати наступні аспекти змісту статті: наукова проблема і актуальність дослідження; мета дослідження; метод або методологія проведення дослідження; основні результати; галузь застосування результатів; висновки. 

У випадку невідповідності матеріалів зазначеним вимогам редактори можуть відхилити статтю або відправити на допрацювання.

Електронний варіант статті (формат RTF, ODT або DОС), авторська картка, рецензія або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку надсилаються на електронну адресу: anna.hilman@oa.edu.ua.

Файли з матеріалами до публікації підписувати наступним чином:

Іванов_стаття; Іванов_рецензія (якщо потрібно); Іванов_ авторська картка; Іванов_анотація (мається на увазі розширена анотація англійською мовою).

ЗРАЗОК СТАТТІ ДЛЯ АВТОРІВ

ЗРАЗОК РОЗШИРЕНОЇ АНОТАЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ

Вартість публікації у фаховому збірнику «Психологія» – 40 грн. за одну сторінку формату А4 (сторінки реферата (розширеної анотації) в оплату не включаються). За поштову пересилку кожного збірника – 10 грн. Оскільки збірник «Наукові записки» зареєстрований в Crossref та має DOI,  яке є платне і присвоюється кожному автору йстатті, тому авторам до загальної вартості публікації слід доплатити 50 грн. Вичитка розширеної анотації англійською мовою – 50 грн.

Оплата здійснюється після отримання повідомлення, що стаття прийнята до друку.

За детальною інформацією звертатися:

(096) 453-74-06 (Анна Юріївна Гільман), anna.hilman@oa.edu.ua

(096)793-70-64 (Оксана Володимирівна Матласевич),  oksana.matlasevych@oa.edu.ua

(050) 375-45-76 (Марія Анатоліївна Шугай), mshugay@gmail.com 

Файли з матеріалами до публікації підписувати наступним чином: 

Іванов_стаття; Іванов_рецензія (якщо потрібно); Іванов_ авторська картка; Іванов_анотація (мається на увазі розширена анотація англійською мовою).