Вимоги до статей

До друку у  наукових записках приймаються статті, які згідно з вимогами постанови ВАК Україні від 15.01.2003р № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. — 2003. —№ 1. — С.2) містять такі необхідні елементи:


УДК: ________
ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ автора,

науковий ступінь, посада, ВНЗ


НАЗВА СТАТТІ


Анотація (не менше 50 слів)

Ключові слова (3-5): 

 


FULL NAME OF THE AUTHOR,

scientific degree, position, university


TITLE OF THE ARTICLE


Annotation (not less than 250 words)

Keywords (3-5): 


 


Текст статті:


Постановка проблеми. ..........................................

Аналіз останніх досліджень та публікацій. .........

Мета і завдання дослідження. .............................

Виклад основного матеріалу. ...............................

Висновки. ..............................................................

Література (не менше п’яти джерел, матеріали яких використано в ході дослідження та на які є посилання в тексті).

 

При підготовці анотації необхідно враховувати:

– анотація – короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі;

– одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах;

– пам’ятайте, що анотація, яка написана іншими мовами, ніж мова статті, є для науковців, які не знають мову статті, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень;

– текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації; 

– обсяг анотації українською мовою має бути не менше 50 слів; 

– обсяг англомовної анотації має бути не менше 250 слів.

 

Вимоги щодо оформлення наукових статей

 

1. Текст:

— Текстовий редактор Microsoft Word.

— Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням. doc або. rtf).

— Формат A4, орієнтація – книжкова.

— Шрифт Times New Roman, розмір — 14 кеглів, інтервал 1,5, поле верхнє, нижнє, ліве, праве — 2см, без колонтитулів, без переносу частин слів, з нумерацією сторінок.

— Назви структурних частин («Постановка проблеми», «Аналіз останніх досліджень та публікацій» тощо) у тексті статті виділяються жирним. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

— У правому верхньому кутку — УДК статті. 

— Наступний рядок — прізвище, ім'я, по батькові автора й співавторів (розмір шрифту 14, жирний) по центру у називному відмінку.

— Наступний рядок — учений ступінь, учене звання, посада автора (розмір шрифту 14, курсив) по центру (без скорочень).

— Наступний рядок — назва навчального закладу (розмір шрифту 14, курсив) по центру.

— Наступний рядок — назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру.

— Через інтервал анотація та ключові слова.

— Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №.

— При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали. 

— Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками. 

— Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків. 

— Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса. 

— Лапки потрібно набирати однакові по всій статті. 

— Не використовувати дефіс замість тире. 

— Слова мають бути розділені одним проміжком.

— Автоматично не встановлювати заборону висячих рядків.

 

2. Ілюстрації:

— Якість ілюстрацій повинна забезпечити їх чітке відтворення.

— Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). 

— Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один). 

— Підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим словом «Рис.».

— Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом тощо, тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів у кривих формату eps, cdr, ai, pdf. Рисунки повинні бути доступними для виправлення.

— Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту. — Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графіках, діаграмах тощо.

 

3. Таблиці: 

— Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в правому кутку курсивом. Слово «Таблиця» починають з великої літери.

— Таблиці на кегль менші від основного тексту. 

— Клітинки таблиці не заливати кольором.

— Таблиці, ілюстрації не повинні виходити на поля. Підписи до них повинні мати одні й ті самі стилі оформлення, як у всій статті.

 

4. Формули: 

 Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (він є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word for Windows), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. 

— Лише у випадку гострої потреби слід наводити громіздкі математичні формули і використовувати складні позначення.

— У формулах і позначеннях необхідно правильно набирати вид одиниці. 

— Якщо є формули без дробів, позначення символів буквами латинського, грецького алфавіту вставляти за допомогою редактору вставка-символ, а не у редакторі формул. Напр. n=5, x1≥3, ß тощо.

 

5. Посилання на використані джерела:

— Посилання на літературу слід подавати в квадратних дужках, наприклад [3], [7], де цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури.

— Посилання в квадратних дужках [ ] не набирати в редакторі формул.

 

6. Примітки:

— Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки.

— Примітки до тексту робляться автоматично і нумеруються арабськими цифрами.

— Якщо приміток до таблиць на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

 

7. Оформлення списку використаних джерел:

— В кінці статті через рядок подається список літератури.

— Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.

— Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які затверджені  ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація) https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/dstu-8302-2015.pdf.

 

Зауваження:

— У тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення під час вичитки коректором.

— Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за вміщення в статті даних, що не є предметом відкритої публікації.

— В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

— Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, розглядатися не будуть.

 

Для дописувачів без наукового ступеня необхідно подати рецензію наукового керівника.