Інформація про видання

ISSN 2415–7384

Наукові записки. Серія "Психологія"

Рік заснування: 2000

Засновник: Національний університет «Острозька академія»

Галузь науки: психологічні науки

УДК: 001.8 + 159.9 + 37

Періодичність: щоквартально

Фахова реєстрація у ВАК України: наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.

Анотація: У збірнику висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в різних сферах теорії і практики психолого-педагогічної науки. Зміст збірника торкається багатьох питань загального та спеціального характеру.

In the collection of articles the actual problems, searches and achievements in different spheres of theory and practice of psychology and pedagogics are illuminated. The contents of the volume deals with many common and special issues.